ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 24.04.2019

Особлива інформація на 23.04.2019

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

123.04.2019533365.000533365.000100.000
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 23.04.2019 (протокол № 1-2019 від 23.04.2019). Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2018 року, характер правочинів наступний: - купівля (придбання) та постачання (транспортування) газу для потреб Товариства; - отримання кредиту; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу. Гранична сукупна вартість правочинів: 533 365 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 533 365 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%. Загальна кількість голосуючих акцій: 45 026 787. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 44 839 688. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 44 839 688. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.