ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 02.08.2016

Особлива інформація на 02.08.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Володимир Ілліч Чернишенко

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

08.08.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 07443, Київська обл., Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
4. Код за ЄДРПОУ 05528361
5. Міжміський код та телефон, факс (04594) 79-114,, (04594) 79115
6. Електронна поштова адреса teplichny@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.08.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

148(2402), Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.08.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://teplichny.pat.ua/admin/emitents/reports/special/view?report_id=1298

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.08.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}