ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.05.2011 р. Прийнято рiшення щодо приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> у зв'язку з чим було змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Комбiнат <Тепличний> на публiчне акцiонерне товариство <Комбiнат <Тепличний> та затверджено Статут приватного акцiонерного товариства <Комбiнат <Тепличний>.
Державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту ПАТ <Комбiнат <Тепличний> здiйснено 07.06.2011 р., а також проведено державну реєстрацiю Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ" Комбiнат"Тепличний" складається з таких пiдроздiлiв:
9-цехiв з яких 8 по вирощуванню огiркiв та томатiв
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не натходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика на пiдприємствi в 2011 роцi була визначена наказом №2 вiд 04.01.2010року ( Про внесення змiн до наказiв про облiкову полiтику №269вiд 30.12 2005р., №232 вiд 29.12.2006р., та №1-бух. Вiд 02.01.2009р.)
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про фiнансову звiтнiсть
публiчного акцiонерного товариства
<Комбiнат <Тепличний>

Керiвництву
ПАТ <Комбiнат <Тепличний>

Нами, незалежним аудитором ТОВ <Лiга професiйного аудиту> (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33349661, мiсцезнаходження - 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 126I23, телефон (044) 422-04-22; зареєстровано Шевченкiвською районною у м. Києвi Державною Адмiнiстрацiєю 17.01.2005 року за № 10741020007004322; свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3527, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 27 сiчня 2005 р. № 144I6, чинне до 24 грудня 2014 року) проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства <Комбiнат <Тепличний> за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Повне найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство <Комбiнат <Тепличний>
Код за ЄДРПОУ 05528361
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження 07443, Київська область, Броварський р-н, с.м.т. Калинiвка, вул. Теплична, 2
ТелефонIфакс (04594) 79-114
Державна реєстрацiя Зареєстровано Броварською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, свiдоцтво № 13321050004000095 вiд 22.07.1997року
Код територiї 3221255600
Основнi види дiяльностi за КВЕД 01.12.0 Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв;
15.33.0 Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань;
51.31.0 Оптова торгiвля фруктами та овочами
Банкiвськi реквiзити п пIр 26005705861526 в АТ <Райффайзен Банк Аваль>, МФО 380805
Статутний капiтал 12 185 872,00 грн.
Номiнальна вартiсть простої акцiї 0,25 грн.
Кiлькiсть простих акцiй 48 743 488
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 37I1I05, вiд 20.01.2005р., видане ДКЦПФР
ДОГОВIР ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Реквiзити договору на здiйснення аудиторської перевiрки Договiр № АП-6 вiд 27.02.2012 року
Тривалiсть перевiрки 27 лютого -17 квiтня 2012 року
Дата видачi висновку 17 квiтня 2012 року

ПЕРЕЛIК ПЕРЕВIРЕННОЇ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ <Комбiнат <Тепличний> (надалi - Товариство), що включають:
i баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року;
i звiт про фiнансовi результати (форма №2) за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2011 року;
i звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2011 рiк;
i звiт про власний капiтал (форма №4) за 2011 рiк;
i примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) та опис важливих аспектiв облiкової полiтики.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам; збереження фiнансових документiв та облiкових даних.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА

Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеної аудиторської перевiрки. Мною проведено аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обiрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПАТ <Комбiнат <Тепличний>, що були наданi керiвниками та працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною.

Аудиторська перевiрка проведена згiдно iз Законами України <Про аудиторську дiяльнiсть> вiд 22.04.1993 р. № 3125-ХII, <Про цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23.02.2006р. № 3480-IV, <Про господарськi товариства> вiд 19.09.1991р. №1576-ХII, <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> вiд 30.10.1996р. № 448I96-ВР, <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики, що прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. № 122, Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженим рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1528, iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.

Аудитор вважає, що отримав достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення своєї думки.

ВИСНОВОК
На нашу думку фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати за рiк, що минув, на зазначену дату, рух грошових коштiв та окремi аспекти дiяльностi Товариства згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України.
Надана у звiтах iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану Товариства та вiдображає реальний стан його активiв, зобов'язань, та власного капiталу. Прийнята система бухгалтерського облiку у цiлому вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам.

Висновок щодо вимог рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року за № 1528

1. Активи
Необоротнi активи
Облiк нематерiальних активiв вiвся у вiдповiдностi до П(С)БО № 8 <Нематерiальнi активи>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р № 242. Нарахування амортизацiї здiйснювалось прямолiнiйним методом. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 року становила 24 тис. грн.

Облiк прибуткування, перемiщення, введення в експлуатацiю основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв у перiодi, що перевiрявся, вiвся згiдно з П(С)БО № 7 <Основнi засоби>, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92. Переоцiнка основних засобiв протягом перевiреного перiоду не здiйснювалась.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року становила 74 241 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась вiдповiдно до П(С)БО №7 <Основнi засоби> та облiкової полiтики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв.
Малоцiнними необоротними матерiальними активами Товариством визнаються активи зi строком корисного використання бiльше 1 року та вартiстю до 1000 грн. включно. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання таких активiв.
Всi операцiї з необоротними активами протягом перевiреного перiоду вiдображенi в облiку вчасно, повнiстю i достовiрно, оформленi необхiдними первинними документами.
На виконання Iнструкцiї про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. № 69, на пiдставi наказу № 199 вiд 26 жовтня 2011 року, Товариством проведено рiчну iнвентаризацiю необоротних активiв станом на 01 листопада 2011 року. Розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв iнвентаризацiйною комiсiєю не встановлено.
Облiк операцiй з фiнансовими iнвестицiями протягом перевiреного перiоду здiйснювався в цiлому з дотриманням вимог П(С)БО №12 <Фiнансовi iнвестицiї>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91.
Станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства облiковувалися фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi на суму 71 876 тис. грн. та iншi фiнансовi iнвестицiї на суму 34 254 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства також облiковувалось незавершене будiвництво в сумi 2 163 тис. грн.
Оборотнi активи
Облiк запасiв у Товариствi у перiодi, що перевiрявся, вiвся вiдповiдно до П(С)БО № 9 <Запаси>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999р. № 246. Визнання та оцiнка запасiв протягом перiоду, що перевiрявся, вiдповiдали вимогам чинних нормативних актiв.
Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку вважався вид запасiв. Для облiку вибуття запасiв Товариством використовувався метод середньозваженої вартостi.
Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковувались запаси вартiстю 45 882 тис. грн. в складi: виробничих запасiв - 45 837 тис. грн., поточних бiологiчних активiв - 45 тис. грн.
Поточнi бiологiчнi активи на дату балансу вiдображенi вiдповiдно до вимог П(С)БО №30 <Бiологiчнi активи>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2005 р. № 790.
Облiк розрахункiв з дебiторами здiйснювався Товариством у перевiреному перiодi з дотриманням вимог П(С)БО № 10 <Дебiторська заборгованiсть>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237.
Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть Товариства становила 15 669 тис. грн., в тому числi:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) - 13 101 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 350 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 1 129 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1 089 тис. грн.
В складi iншої поточної дебiторської заборгованостi Товариством вiдображено заборгованiсть за внесками на соцiальне страхування, iншу дебiторську заборгованiсть контрагентiв.
Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковувалися грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 53 665 тис. грн. (в тому числi грошовi кошти в касi пiдприємства в сумi 176 тис. грн.). Наявнiсть зазначених коштiв пiдтверджується даними бухгалтерського облiку, даними виписок з банкiвських рахункiв Товариства та касових документiв.
Станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства також облiковувались iншi оборотнi активи в сумi 919 тис. грн.
2. Зобов'язання
Облiк розрахункiв з кредиторами, бюджетами, працiвниками та цiльовими фондами здiйснювався в перевiреному перiодi вiдповiдно до вимог П(С)БО № 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20.
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, що створюються в Товариствi, станом на 31.12.2011 не облiковуються.
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2011 року в Товариствi вiдсутнi.
Загальна сума поточних зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. складала 30 143 тис. грн., в тому числi:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 476 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 724 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 1 775 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 3 432 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками - 109 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 23 627 тис. грн.
В складi iнших поточних зобов'язань облiковувалася кредиторська заборгованiсть за придбаними фiнансовими iнвестицiями, аванси (попереднi оплати) покупцiв, наданi в рахунок оплати продукцiї Товариства, суми утриманих з працiвникiв коштiв за виконавчими листами, суми утриманих з працiвникiв профспiлкових внескiв, що пiдлягають перерахунку за призначенням.
Данi фiнансової звiтностi щодо розрахункiв з контрагентами в частинi зобов'язань вiдповiдають даним синтетичного та аналiтичного облiку Товариства.
3. Власний капiтал
Протягом перiоду, що перевiрявся, облiк статутного та iншого власного капiталу здiйснювався у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року №291.
Статутний капiтал (фонд) ПАТ <Комбiнат <Тепличний> зареєстрований в сумi 12 185 872 грн. (дванадцять мiльйонiв сто вiсiмдесят п'ять тисяч вiсiмсот сiмдесят двi гривнi) та роздiлений на 48 743 488 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. На початок 2011 року статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю. Протягом перiоду перевiрки статутний капiтал (фонд) Товариства не змiнювався.
За даними облiку станом на 31.12.2011 р. iнший додатковий капiтал Товариства становив 14 806 тис. грн., резервний капiтал - 12 167 тис. грн.
В складi власного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року облiковувався нерозподiлений прибуток в сумi 229 391 тис. грн.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 268 550 тис. грн. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно Методичним рекомендацiям щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв Товариства, розмiр його статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства (ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України).
5. Прибуток
За результатами дiяльностi в 2011 роцi Товариство отримало прибуток в сумi 17 442 тис. грн.
Доходи в 2011 роцi Товариство визнавало й облiковувало вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 <Дохiд>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 р. № 290.
Облiк витрат у перiодi, що перевiрявся, Товариство здiйснювало вiдповiдно до вимог П(С)БО № 16 <Витрати>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р. № 318. Для облiку витрат використовувався дев'ятий клас рахункiв бухгалтерського облiку.
Визнання витрат в перiодi, що перевiрявся, здiйснювалося iз дотриманням принципу нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат.
6. Товариство є емiтентом акцiй. Надання забезпечення за такими цiнними паперами законодавством не передбачено.

7. Iнформацiя за п.1 ст. 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>
Дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, протягом 2011 року не вiдбувалися.

8. Товариство не здiйснює професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

9. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31.12.2011 року такi облiгацiї на балансi Товариства не облiковуються.

10. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.05.2011 р. Прийнято рiшення щодо приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> у зв'язку з чим було змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Комбiнат <Тепличний> на публiчне акцiонерне товариство <Комбiнат <Тепличний> та затверджено Статут приватного акцiонерного товариства <Комбiнат <Тепличний>.
Державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту ПАТ <Комбiнат <Тепличний> здiйснено 07.06.2011 р., а також проведено державну реєстрацiю Товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

Додатки:
1. Довiдка про фiнансовий стан ПАТ <Комбiнат <Тепличний> на 31 грудня 2011 року.
2. Баланс (ф.№1) ПАТ <Комбiнат <Тепличний> станом на 31 грудня 2011 року.
3. Звiт про фiнансовi результати (ф.№2) ПАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2011 рiк.
4. Звiт про рух грошових коштiв (ф.№3) ПАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2011 рiк.
5. Звiт про власний капiтал (ф.№4) ПАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2011 рiк.
6. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (ф.№5) ПАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2011 рiк.

Директор
ТОВ <Лiга професiйного аудиту>
(сертифiкат серiї А № 005021, дiйсний до 26.12.2015 р.)


_____________________IВiнник З.В.I


17.04.2011 р.
Адреса аудитора: м. Київ, вул. Жилянська, 126I23.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основний вид дiяльностi - це вирощування овочiв закритого грунту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi пять рокiв на пiдприємствi збудовано 4 автономнi котельнi на виробничих цехах.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облiк прибуткування, перемiщення, введення в експлуатацiю основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв у перiодi, що перевiрявся, вiвся згiдно з П(С)БО № 7 <Основнi засоби>, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92. Переоцiнка основних засобiв протягом перевiреного перiоду не здiйснювалась.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року становила 74 241 тис. грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась вiдповiдно до П(С)БО №7 <Основнi засоби> та облiкової полiтики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Зростання курсу валюти,iнфляцiя,пiдвищення вартостi енергоносiїв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiй до Товариства не застосовувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фiнансується за рахунок власних коштiв, а в зимовий перiод- за рахунок короткострокових кредитiв банкiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2011р. Укладених та не виконаних договорiв немає
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягу продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдженнями та розробками Товариство не займається.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ щодо Товариства не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі teplichny@brovary.kiev.ua