ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  77129.000  68514.000   0.000  0.000  77129.000   68514.000
  - будівлі та споруди  34453.000  31681.000  0.000  0.000  34453.000   31681.000
  - машини та обладнання  39571.000  34323.000  0.000  0.000  39571.000  34323.000
  - транспортні засоби  1854.000  1711.000  0.000  0.000  1854.000  1711.000
  - інші  1251.000  799.000  0.000  0.000  1251.000  799.000
2. Невиробничого призначення:  5409.000  5727.000  0.000  0.000  5409.000  5727.000
  - будівлі та споруди  4202.000  3622.000  0.000  0.000  4202.000  3622.000
  - машини та обладнання  120.000  92.000  0.000  0.000  120.000  92.000
  - транспортні засоби  1014.000  1939.000  0.000  0.000  1014.000  1939.000
  - інші  73.000  74.000  0.000  0.000  73.000  74.000
Усього  82538.000  74241.000  0.000  0.000  82538.000  74241.000
Опис:  Первiсна вартiсть основних засобiв: 184861тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв: 59,8%
Ступiнь використання основних засобiв: використовуються на 100%
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень по використанню немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
268550.000 258232.000
12186.000 12186.000
12186.000 12186.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 256364 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 256364 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 246046 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 246046 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.