ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 3424
Первісна вартість 011 3838
Накопичена амортизація 012 414
Незавершене будівництво 020 02163
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 8253874241
Первісна вартість 031 184064184861
Знос 032 101526110620
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 7187671876
інші фінансові інвестиції 045 880234254
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 590
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 163309182558
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 2513045837
поточні біологічні активи 110 4545
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1153313101
первісна вартість 161 1153313101
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 0350
за виданими авансами 180 42201129
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3951089
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 5514353665
у т. ч. в касі 231 317176
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 3919
Усього за розділом ІІ 260 96469116135
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 259778298693

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 1218612186
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 1493014806
Резервний капітал 340 1216712167
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 218949229391
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 258232268550
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 737476
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 2724
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 01775
з оплати праці 580 03432
з учасниками 590 41109
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 76623627
Усього за розділом IV 620 154630143
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 259778298693


ПІБ керівника Чернишенко В.I.
ПІБ головного бухгалтера Веромейчикова В.М.
Примітки:
дIн