ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Чернишенко Володимир Iллiч
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
24.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Комбiнат "Тепличний"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05528361
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Київська область
     Район Броварський
     Поштовий індекс 07443
     Населений пункт смт Калинiвка
     Вулиця, будинок Теплична,2
     Міжміський код, телефон та факс 04594 50 364, 04594 79 114
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
    Річна інформація опублікована у 81 (1334) Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)