ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
18.05.2011
93.4000000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Комбiнат <Тепличний>.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Про затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Комбiнат <Тепличний>.
4. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi ВАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2010 рiк.
5. Звiт спостережної (наглядової) ради про дiяльнiсть ВАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2010 рiк.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї ВАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2010 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту ВАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2010 рiк.
8. Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) ВАТ <Комбiнат <Тепличний> за 2010 рiк, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.
9. Визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї ВАТ <Комбiнат <Тепличний>. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ <Комбiнат <Тепличний>.
10. Визначення типу товариства, прийняття рiшення про змiну найменування Товариства iз ВАТ <Комбiнат <Тепличний> на Приватне акцiонерне товариство <Комбiнат <Тепличний>, у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
11. Визначення типу товариства, прийняття рiшення про змiну найменування Товариства iз ВАТ <Комбiнат <Тепличний> на Публiчне акцiонерне товариство <Комбiнат <Тепличний>, у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>.
12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї з метою його приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства>. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
13. Про визнання таким, що втратило чиннiсть, положення про правлiння ВАТ <Комбiнат <Тепличний> затвердженого загальними зборами акцiонерiв протоколом № 1 вiд 26.04.2006 року.
14. Про визнання таким, що втратило чиннiсть, положення про Наглядову раду ВАТ <Комбiнат <Тепличний> затвердженого загальними зборами акцiонерiв протоколом № 1 вiд 26.04.2006 року.
15. Про визнання таким, що втратило чиннiсть, положення про ревiзiйну комiсiю ВАТ <Комбiнат <Тепличний> затвердженого загальними зборами акцiонерiв протоколом № 1 вiд 26.04.2006 року.
16. Про визнання таким, що втратило чиннiсть, положення про загальнi збори акцiонерiв ВАТ <Комбiнат <Тепличний> затвердженого загальними зборами акцiонерiв протоколом № 1 вiд 26.04.2006 року.
17. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства. Про встановлення розмiру винагороди та надання повноважень на пiдписання договорiв.
18. Про пiдтвердження повноважень Голови та членiв Правлiння, Голови та членiв Наглядової ради, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рiшення 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.