ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2011 р. Прийнято рішення щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з чим було змінено найменування Відкритого акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» на публічне акціонерне товариство «Комбінат «Тепличний» та затверджено Статут публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний». Державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Комбінат «Тепличний» здійснено 07.06.2011 р., а також проведено державну реєстрацію Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ" Комбінат"Тепличний" складається з таких підрозділів: 9-цехів з яких 8 по вирощуванню огірків та томатів
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облікова політика на підприємстві в 2012 році була визначена наказом №1 від 03.01.2011року
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» Керівництву ПАТ «Комбінат «Тепличний» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Нами, незалежним аудитором ТОВ «Ліга професійного аудиту» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33349661, місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 126/23, телефон (044) 422-04-22; зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві Державною Адміністрацією 17.01.2005 року за № 10741020007004322; свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3527, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 27 січня 2005 р. № 144/6, чинне до 24 грудня 2014 року) проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» за період діяльності з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Комбінат «Тепличний» Код за ЄДРПОУ 05528361 Організаційно-правова форма підприємства Публічне акціонерне товариство Місцезнаходження 07443, Київська область, Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Теплична, 2 Телефон/факс (04594) 79-114 Державна реєстрація Зареєстровано Броварською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво № 13321050004000095 від 22.07.1997року Код території 3221255600 Основний вид діяльності за КВЕД 01.13 Вирощування овочів у закритому грунті Банківські реквізити п п/р 26005705861526 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 ДОГОВІР ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Реквізити договору на здійснення аудиторської перевірки Договір № АП-3 від 25.02.2013 року Тривалість перевірки 25 лютого - 04 квітня 2013 року Дата видачі висновку 04 квітня 2013 року ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЕННОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Ми провели аудиторську перевірку попередньої фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний» (надалі – Товариство), складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, що включає: ? баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року; ? звіт про фінансові результати (форма №2) за період з 01 січня по 31 грудня 2012 року; ? звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2012 рік; ? звіт про власний капітал (форма №4) за 2012 рік; ? примітки до річної фінансової звітності та опис важливих аспектів облікової політики. (далі – попередня МСФЗ фінансова звітність, попередні МСФЗ фінансові звіти), які додаються. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення попередньої МСФЗ фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог нормативних актів Міністерства фінансів України про перше застосування МСФЗ для публічних акціонерних товариств, про що зазначено у примітках до попередньої звітності за 2012 рік.. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; збереження фінансових документів та облікових даних. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо попередньої МСФЗ фінансової звітності на основі результатів проведеної аудиторської перевірки. Нами проведено аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18.04.2003 р.). . Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПАТ «Комбінат «Тепличний», що були надані керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. Аудиторська перевірка проведена згідно із Законами України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІV, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VІ, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якості національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, Вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки. ВИСНОВОК На нашу думку попередня фінансова звітність Товариства справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за рік, що минув, на зазначену дату, рух грошових коштів та окремі аспекти діяльності Товариства відповідно до принципів, зазначених у пояснювальній примітці до цього попереднього фінансового звіту, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Надана у звітах інформація відповідає дійсному стану Товариства та відображає реальний стан його активів, зобов’язань, та власного капіталу. ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на пояснювальну примітку до попередньої фінансової звітності станом на кінець дня 31.12.2012 року, в якій зазначена основа бухгалтерського обліку – МСФЗ. Фінансова звітність була складена з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом - Міністерством фінансів України. Через це фінансова звітність не може використовуватись для інших цілей. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Компанія здійснила трансформацію вхідних залишків за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р, відповідно до діючих вимог МСФЗ. Фінансовий звіт за 2012 рік є попереднім звітом, складеним Товариством за вимогами МСФЗ. Перший повний пакет фінансової звітності за МСФЗ буде складений Товариством станом на кінець дня 31.12.2013 року. Враховуючи наведене, цей звіт призначений виключно до адресатів, визначених в преамбулі та не може бути призначений для інших цілей та наданий іншим особам ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Згідно з вимогами Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, та Вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, наводимо наступну інформацію: 1. Інформація щодо активів Товариства Активи Товариства, представлені у фінансовому звіті станом на кінець дня 31.12.2012 року, класифіковані і оцінені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Необоротні активи Нематеріальні активи, відображені у фінансовому звіті за залишковою вартістю у сумі 21 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів визначена у сумі 38 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Накопичена амортизація нематеріальних активів становить 17 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становила 168 608 тис. грн. (Первісна вартість - 288 779 тис. грн., нарахований знос - 120 171 тис. грн.). Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Фінансові інструменти, що обліковуються Товариством як довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 року оцінені Товариством в сумі 23 110 тис. грн. Фінансові інструменти оцінені в балансі Компанії за собівартістю придбання Всі операції з необоротними активами протягом перевіреного періоду відображені в обліку та звітності вчасно, повністю і достовірно, оформлені необхідними первинними документами. Оборотні активи Виробничі запаси представлено матеріальними цінностями, що необхідні для використання у господарській діяльності Товариства. Вартість виробничих запасів станом на 31.12.2012 року становила 32 423 тис. грн.. Поточні біологічні активи на дату балансу відображені на суму 8 400 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображає суму заборгованості покупців овочевої продукції відображену за оцінкою Товариства в сумі 9956 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становила 323 тис. грн., за виданими авансами – 5 082 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 року відображена в сумі 121 тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті – грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах у національній валюті на кінець періоду, що перевіряється. Сума залишків грошових коштів підтверджується інформацією, отриманою з виписок по банківським рахункам Товариства та становить 43 903 тис. грн. 2. Зобов’язання Оцінка розміру зобов’язань, які наводяться у фінансових звітах, проводиться Товариством відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Склад зобов’язань на 31.12.2012 р. має наступну структуру: Забезпечення виплат персоналу. Розмір забезпечення виплат персоналу Товариства станом на 31.12.2012 року становить 2 835 тис. грн. Ця сума є резервом з забезпечення виплат відпусток та інших виплат працівникам Товариства. Загальна сума поточних зобов’язань Товариства станом на 31.12.2012 р. складала 12 895 тис. грн., в тому числі: - короткострокові кредити банків – 5 283 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 730 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 44 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 1 666 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 3 153 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 98 тис. грн.; - інші поточні зобов’язання – 921 тис. грн. В складі інших поточних зобов’язань обліковувалася аванси (попередні оплати) покупців, надані в рахунок оплати продукції Товариства, суми утриманих з працівників коштів за виконавчими листами, суми утриманих з працівників профспілкових внесків, що підлягають перерахунку за призначенням. 3. Власний капітал Статутний капітал (фонд) ПАТ «Комбінат «Тепличний» зареєстрований в сумі 12 185 872 грн. (дванадцять мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні) та розділений на 48 743 488 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні. На початок 2012 року статутний капітал Товариства сплачено повністю. Протягом періоду перевірки статутний капітал (фонд) Товариства не змінювався. В складі власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року обліковувався нерозподілений прибуток в сумі 264 031 тис. грн. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 276 217 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно Методичним рекомендаціям щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485. Вартість чистих активів Товариства, розмір його статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України). 5. Прибуток За результатами діяльності в 2012 році Товариство отримало прибуток в сумі 586 тис. грн. Доходи та витрати в 2012 році Товариство визнавало відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визнання витрат в періоді, що перевірявся, здійснювалося із дотриманням принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. 6. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю аудитором не встановлено. 7. Протягом звітного року значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) не здійснювались. 8. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом Товариства передбачена виключна компетенція загальних зборів на затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. На 31.12.2012 року принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджені, але знаходяться на етапі розробки. Штатним розкладом Товариства, який діяв на 31.12.2012 року, не передбачено посаду внутрішнього аудитора. В 2012 році проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала наявна Ревізійна комісія. 9. Аудит включав виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо що фінансова звітність не містить ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 10. Товариство є емітентом акцій. Забезпечення таких цінних паперів чинним законодавством не передбачено. 11. Інформація за п.1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Протягом 2012 року дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента, не відбувалися. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ “Комбінат ”Тепличний» 27 квітня 2012 року (протокол №1 від 27.04.2012 року) у зв’язку із організаційною необхідністю було прийнято рішення про призначення посадової особи. Посадова особа Пилипишин Олександр Вікторович, призначений на посаду Голови Ревізійної комісії. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПрАТ «Центр агропромислових технологій», посада: юрисконсульт. 12. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку. 13. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями та іншими борговими зобов’язаннями. 14. Товариство не здійснює професійної діяльності на фондовому ринку. Додатки: 1. Довідка про фінансовий стан ПАТ «Комбінат «Тепличний» на 31 грудня 2012 року. 2. Баланс (ф.№1) ПАТ «Комбінат «Тепличний» станом на 31 грудня 2012 року. 3. Звіт про фінансові результати (ф.№2) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2012 рік. 4. Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2012 рік. 5. Звіт про власний капітал (ф.№4) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2012 рік. 6. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2012 рік. Директор ТОВ «Ліга професійного аудиту» (сертифікат серії А № 005021, дійсний до 26.12.2015 р.) _____________________/Вінник З.В./ 04.04.2013 р. Адреса аудитора: м. Київ, вул. Жилянська, 126/23.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основний вид діяльності - це вирощування овочів закритого грунту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останні пять років на підприємстві збудовано 4 автономні котельні на виробничих цехах.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Облік прибуткування, переміщення, введення в експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів у періоді, що перевірявся, вівся згідно з П(С)БО № 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Переоцінка основних засобів протягом перевіреного періоду не здійснювалась. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становила 135388 тис. грн. Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до П(С)БО №7 «Основні засоби» та облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Зростання курсу валюти,інфляція,підвищення вартості енергоносіїв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафні санкцій до Товариства не застосовувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство фінансується за рахунок власних коштів, а в зимовий період- за рахунок короткострокових кредитів банків.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Станом на 31.12.2012р. Укладених та не виконаних договорів немає
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збільшення обсягу продукції.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослідженнями та розробками Товариство не займається.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ щодо Товариства не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі teplichny@brovary.kiev.ua