ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 68514 124891 0 0 68514 124891
будівлі та споруди 31681 45526 0 0 31681 45526
машини та обладнання 34323 28531 0 0 34323 28531
транспортні засоби 1711 1882 0 0 1711 1882
інші 799 48952 0 0 799 48952
2. Невиробничого призначення: 5727 10497 0 0 10497 5727
будівлі та споруди 3622 7273 0 0 3622 7273
машини та обладнання 92 115 0 0 92 115
транспортні засоби 1939 2988 0 0 1939 2988
інші 74 121 0 0 74 121
Усього 74241 135388 0 0 74241 135388
Опис Ступінь зносу основних засобів: 47,02% Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100% Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 276217 275631
Статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 264031 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 264031 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 263445 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 263445 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.