ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 67.32
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про затвердження порядку проведення (в т.ч. голосування) та регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження рішень Наглядової Товариства за 2011 рік. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 10. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2011 рік. 11. Відкликання (припинення повноважень) членів ревізійної комісії Товариства. 12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. 13. Про передачу до комунальної власності територіальної громади смт. Калинівки, Броварського р-ну, Київської обл. гуртожитку, що знаходиться на балансі Товариства. 14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Комбінат «Тепличний» протягом 2012 р. 15. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «Комбінат «Тепличний» протягом 2009-2012 років. 16. Відкликання голови та членів наглядової ради Товариства. 17. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підписання договорів. 19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.