ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВЇ ЗВІТНОСТІ 1. Інформація про компанію Випуск фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» (надалі – Компанія) за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року був попередньо затверджений рішенням Керівництва Компанії від 08.02.2013 року та буде затверджений Загальними Зборами акціонерів, які відбудуться 23.04.2013 року. Компанія є публічним акціонерним товариством, яке зареєстроване і має постійне місце знаходження в Україні. Юридична та фактична адреса Компанії - смт. Калинівка, Броварського району, Київської області, вул. Теплична, 2. Компанія є виробником овочевої продукції. У 2012 році в Компанії працювало 810 співробітників. 2. Принципи підготовки фінансової звітності 2.1. Основа підготовки фінансової звітності Дійсна фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, є попередньою фінансовою звітністю, підготовленою відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ), і не містить порівняльної інформації за 2011 рік (окрім балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2012 року). Вступний баланс (звіт про фінансовий стан) був підготовлений на 01 січня 2012 року – дату переходу Компанії на МСФЗ. Див. Примітка 2.3, в якій наведена інформація про перехід Компанії на МСФЗ. Дана Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (UAH 000), крім випадків, де вказано інше. 2.2. Істотні положення облікової політики Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Компанією при підготовці фінансової звітності: 2.2.1. Перерахунок іноземної валюти Операції та залишки Операції в іноземній валюті первісно враховуються Компанією в її функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за спот-курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці включаються в звіт про прибутки і збитки. 2.2.2. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як вірогідне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди отриманої або такої, що підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням непрямих податків. Для визнання виручки також повинні виконуватися такі критерії: Продаж товарів Виручка від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. Надання послуг Виручка від надання послуг Компанією визнається у разі, якщо виконуються всі наступні умови: • сума виручки може бути достовірно оцінена; • існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством; • ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду може бути достовірно оцінена; • витрати, понесені при виконанні операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно оцінені. Дивіденди Дохід визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу. 2.2.3. Податки Фіксований сільськогосподарський податок Для сільськогосподарських підприємств згідно з законодавством України застосовується спрощена система оподаткування. Відповідно до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України сільськогосподарські підприємства, що займаються виробництвом, переробкою і продажем сільськогосподарської продукції можуть рєєструватися в якості платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), за умови, що обсяг продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва складає більше 75% валового доходу. Базою оподаткування ФСП є нормативна грошова оцінка 1 гектару сільськогосподарських угідь. ФСП виплачується замість податку на прибуток, земельного податку, збору за спеціальне використання води та збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Інші податки і збори сплачуються платниками ФСП у порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом України. Компанія є платником фіксованого сільськогосподарського податку з 01.01.1999 року. Податок на додану вартість (ПДВ) Виручка, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: • ПДВ, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; • дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан. 2.2.4. Державні субсидії Відповідно до статті 209 Податкового кодексу України підприємства, які проводять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, можуть обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства. Державна субсидія у вигляді зменшення зобов’язань перед податковим органом по податку на додану вартість визнається Компанією на дату, коли Компанія отримує право на таке зменшення. 2.2.5. Основні засоби Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Компанія припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: • будівлі 20 років • споруди - 15 років • машини та обладнання - від 2 до 5 років • транспортні засоби - 5 років • інструменти, прилади та інвентар - 4 роки • інші основні засоби - 12 років Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються. Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Земля, на яку Компанія має юридичні права, відображається у фінансовій звітності за її історичною собівартістю. Знос на землю не нараховується. 2.2.6. Нематеріальні активи Нематеріальні активи представляють собою вартість придбаного програмного забезпечення та прав на використання програмного забезпечення. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років Права на використання програмного забезпечення 1-10 років Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу. 2.2.7. Біологічні активи Компанія класифікує рослини овочевих культур в якості поточних біологічних активів. Біологічні активи обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, крім випадків, коли справедлива вартість не може бути визначена надійно. Справедлива вартість біологічних активів приймається на рівні їх собівартості коли з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація (розсада овочевих культур, висаджена безпосередньо перед завершенням звітного періоду). Якщо справедливу вартість не можна оцінити достовірно, біологічні активи обліковуються за первісною вартістю. Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої вартості біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включаються в звіт про прибутки та збитки за період, у якому він виникає. 2.2.8. Сільськогосподарська продукція Компанія класифікує зібрані овочі в якості сільськогосподарської продукції. Після збору врожаю сільськогосподарська продукція обліковується як готова продукція в складі запасів. Сільськогосподарська продукція відображається в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю за вирахуванням розрахункових витрат на продаж на час збору врожаю. Для сільськогосподарської продукції, зібраної протягом звітного періоду, різниця між собівартістю і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж на момент збору врожаю включена в звіті про сукупні доходи як прибуток / (збиток) від первісного визнання сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 2.2.9. Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку дії договору вимагається встановити, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом у результаті даної угоди. У відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 1 для угод, укладених до 1 січня 2011 р., датою початку орендних відносин може умовно вважати 1 січня 2011 р. Незважаючи на це, Компанія визначала дату початку оренди на дату укладення відповідних угод. Компанія в якості орендодавця Договори оренди, за яким у Компанії залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Платежі з операційної оренди визнаються як операційні доходи у звіті про прибутки і збитки рівномірно протягом усього терміну оренди. . 2.2.10. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати за позиками містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені компанією в зв'язку з залученням позикових коштів. 2.2.11. Фінансові інструменти – первісне визнання та послідуюча оцінка i) Финансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу. Фінансові активи Компанії включають інвестиції в акції або частки інших підприємств, інвестиції в інші цінні папери, грошові кошти та короткострокові депозити, торгову та іншу дебіторську заборгованість, видані позики та інші суми до отримання. Послідуюча оцінка Послідуюча оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первісному визнанні до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Компанія не мала фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2012 р. і 31 грудня 2011 року. Позики та дебіторська заборгованість Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з встановленими або обумовленими виплатами, які не обертаються на активному ринку. Після первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу фінансових доходів у звіті про прибутки і збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню. Інвестиції, утримувані до погашення Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, коли Компанія твердо має намір і здатна утримувати їх до строку погашення. Після первісної оцінки інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних та інших витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається в звіт про прибутки або збитки як дохід від фінансування. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки в склад витрат по фінансуванню. Група не мала інвестицій, утримуваних до погашення, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2012 року і 31 грудня 2011 року. Фінансові активи, наявні для продажу Наявні для продажу фінансові інвестиції включають в себе дольові цінні папери. Цінні папери в цій категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати по них визнаються як інші сукупні доходи в складі резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання інвестиції. В періоді, в якому було припинено визнання таких фінансових активів, накопичені доходи або витрати визнаються у складі фінансового доходу (витрат). В періоді, коли інвестиція вважається знеціненою, накопичені витрати перекласифікуються з резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, та визнаються в якості витрат по фінансуванню. Відсотки, отримані в періоді утримання фінансових інвестицій, наявних для продажу, відображаються в якості процентних доходів за методом ефективної процентної ставки. ii) Зменшення корисності фінансових активів На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу, які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. Свідченням знецінення можуть бути відомості про те, що боржник або група боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або не здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або реорганізації іншого роду. Фінансові інвестиції, наявні для продажу У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню. У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а «тривалість» - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідоцтв знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. iii) Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою вартістю. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Фінансові зобов'язання первісно визнаються за амортизованою, за вирахуванням (у разі позик і кредитів) безпосередньо пов'язаних з ними витрат по угоді. Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити і позики. Подальша оцінка Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Припинення визнання Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, які суттєво відрізняються, такі зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансових вартостях визнається у звіті про прибутки або збитки. iv) Справедлива вартість фінансових інструментів Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових цін. Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі угод, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки. 2.2.12. Запаси Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію. Собівартість визначається за середньозваженим методом. 2.2.13. Зменшення корисності нефінансових активів На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на зменшення корисності, Компанія визначає оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки (ПГГП), - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу (ПГГП) за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання активу (ПГГП). Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, які в основному незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або ПГГП перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненим і списується до суми очікуваного відшкодування. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за мінусом витрат на продаж враховуються недавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності (включаючи знецінення запасів) визнаються у звіті про прибутки і збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу. На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, Компанія розраховує суму очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його суму очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, по якій даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки і збитки. 2.2.14. Грошові кошти і короткострокові депозити Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення від 3 місяців до 1 року. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище. 2.2.15. Виплати працівникам Заробітна плата працівників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду, визнається як витрати в звіті про прибутки та збитки. Компанія зобов'язана здійснювати нарахування єдиного соціального внеску, що підлягає перерахуванню у Пенсійний фонд України. Внески Компанії до Пенсійного фонду України відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони нараховані. 2.2.16. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або фактичне), що виникло в результаті минулої події, відтік економічних вигод, який буде потрібно для погашення цього зобов'язання є ймовірним, і може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія очікує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати по нарахуванню резерву відображаються у звіті про прибутки і збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей є істотним, резерви дисконтуються за поточною ставкою, яка відображає ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

д/н

д/н

д/н