ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361
Територія   за КОАТУУ 3221255600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів за КВЕД 01.13
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 238120 215781
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 821 5500
Повернення авансів 030 10129 904
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 82 130
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 1123 2703
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (184919) (142915)
Авансів 095 (6091) (3029)
Повернення авансів 100 (376) (126)
Працівникам 105 (41513) (37674)
Витрат на відрядження 110 (474) (380)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (258) (264)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (19454) (17058)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (8435) (7709)
Цільових внесків 140 (686) (632)
Інші витрачання 145 (2599) (1938)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -14530 13293
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -14530 13293
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 6030 0
необоротних активів 190 143 257
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 5802 5669
дивіденди 220 1001 0
Інші надходження 230 1300 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (6030) (7752)
необоротних активів 250 (8112) (5201)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (300) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -166 -7027
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -166 -7027
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 5283 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (10) (6583)
Інші платежі 360 (339) (1161)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 4934 -7744
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 4934 -7744
Чистий рух коштів за звітний період 400 -9762 -1478
Залишок коштів на початок року 410 53665 55143
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 43903 53665

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Чернишенко В.І.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веромейчикова В.М.