ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 18.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 158111 199355 0 0 158111 199355
будівлі та споруди 45526 104796 0 0 45526 104796
машини та обладнання 28531 42206 0 0 28531 42206
транспортні засоби 1882 3300 0 0 1882 3300
інші 82172 49053 0 0 82172 49053
2. Невиробничого призначення: 10497 9566 0 0 9566 10497
будівлі та споруди 7273 6900 0 0 7273 6900
машини та обладнання 115 79 0 0 115 79
транспортні засоби 2988 2575 0 0 2988 2575
інші 121 12 0 0 121 12
Усього 168608 208921 0 0 168608 208921
Опис Ступінь зносу основних засобів: 38,11% Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100% Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 276753 276217
Статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 264567 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 264567 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 264031 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 264031 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.