ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 18.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31450876
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Березнева, 10,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2663, 22.01.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп» про достовірність фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» станом на 31 грудня 2013 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Нами, незалежним аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31450876, місцезнаходження - м. Київ, вул. Березнева, 10, телефон 044 273 51 39; зареєстрована Дніпровською районною у м. Києві Державною Адміністрацією 21.06.2001 року за № 1 067 120 0000 004793; свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2663, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 22 січня 2005 р. № 102, чинне до 28 квітня 2016 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000065, реєстраційний номер свідоцтва 65, чинне до 28.04.2016 р.) проведена аудиторська перевірка фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» за період діяльності з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Комбінат «Тепличний» Код за ЄДРПОУ 05528361 Організаційно-правова форма підприємства Публічне акціонерне товариство Місцезнаходження 07443, Київська область, Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Теплична, 2 Телефон/факс (04594) 79-114 Державна реєстрація Зареєстровано Броварською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво № 13321050004000095 від 22.07.1997року Код території 3221255600 Основний вид діяльності за КВЕД 01.13 Вирощування овочів у закритому грунті Банківські реквізити п п/р 26005705861526 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЕННОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Ми провели аудиторську перевірку попередньої фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний» (надалі – Товариство), складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, що включає: ? баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року; ? звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2) за період з 01 січня по 31 грудня 2013 року; ? звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2013 рік; ? звіт про власний капітал (форма №4) за 2013 рік; ? примітки до річної фінансової звітності та опис важливих аспектів облікової політики. (далі – попередня МСФЗ фінансова звітність, попередні МСФЗ фінансові звіти), які додаються. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення МСФЗ фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; збереження фінансових документів та облікових даних. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо МСФЗ фінансової звітності на основі результатів проведеної аудиторської перевірки. Нами проведено аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18.04.2003 р.). . Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПАТ «Комбінат «Тепличний», що були надані керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. Аудиторська перевірка проведена згідно із Законами України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-ІV, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VІ, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, що прийняті в якості національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122, Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, Вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки. ВИСНОВОК На нашу думку фінансова звітність Товариства справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати за рік, що минув, на зазначену дату, рух грошових коштів та окремі аспекти діяльності Товариства відповідно до принципів, зазначених у пояснювальній примітці до цього фінансового звіту. Надана у звітах інформація відповідає дійсному стану Товариства та відображає реальний стан його активів, зобов’язань, та власного капіталу. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ Компанія здійснила трансформацію вхідних залишків за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р, відповідно до діючих вимог МСФЗ. Фінансовий звіт за 2012 рік був попереднім звітом, складеним Товариством за вимогами МСФЗ. Фінансовий звіт, складений станом на кінець дня 31.12.2013 року, є першим повним пакетом фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Згідно з вимогами Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, та Вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, наводимо наступну інформацію: 1. Інформація щодо активів Товариства Активи Товариства, представлені у фінансовому звіті станом на кінець дня 31.12.2013 року, класифіковані і оцінені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Необоротні активи Нематеріальні активи, відображені у фінансовому звіті за залишковою вартістю у сумі 18 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів визначена у сумі 38 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Накопичена амортизація нематеріальних активів становить 20 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2013 року становила 208 921 тис. грн. (Первісна вартість – 337 571 тис. грн., нарахований знос - 128 650 тис. грн.). Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Фінансові інструменти, що обліковуються Товариством як довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2013 року оцінені Товариством в сумі 22 654 тис. грн. Фінансові інструменти оцінені в балансі Компанії за собівартістю придбання Всі операції з необоротними активами протягом перевіреного періоду відображені в обліку та звітності вчасно, повністю і достовірно, оформлені необхідними первинними документами. Оборотні активи Виробничі запаси представлено матеріальними цінностями, що необхідні для використання у господарській діяльності Товариства. Вартість виробничих запасів станом на 31.12.2013 року становила 31 778 тис. грн.. Поточні біологічні активи на дату балансу відображені на суму 12 092 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображає суму заборгованості покупців овочевої продукції відображену за оцінкою Товариства в сумі 1417 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становила 917 тис. грн., за виданими авансами – 404 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 року відображена в сумі 4 895 тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті – грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах у національній валюті на кінець періоду, що перевіряється. Сума залишків грошових коштів підтверджується інформацією, отриманою з виписок по банківським рахункам Товариства та становить 8272 тис. грн. 2. Зобов’язання Оцінка розміру зобов’язань, які наводяться у фінансових звітах, проводиться Товариством відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Загальна сума поточних зобов’язань Товариства станом на 31.12.2013 р. складала 14 615 тис. грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 3 332 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 44 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 1 813 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 3 669 тис. грн.; - поточні зобов’язання за одержаними авансами – 771 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 87 тис. грн.; - поточні забезпечення – 4 619 тис. грн.; - інші поточні зобов’язання – 280 тис. грн. В складі інших поточних зобов’язань обліковувалася суми утриманих з працівників коштів за виконавчими листами, суми утриманих з працівників профспілкових внесків, що підлягають перерахунку за призначенням. 3. Власний капітал Статутний капітал (фонд) ПАТ «Комбінат «Тепличний» зареєстрований в сумі 12 185 872 грн. (дванадцять мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні) та розділений на 48 743 488 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні. На початок 2013 року статутний капітал Товариства сплачено повністю. Протягом періоду перевірки статутний капітал (фонд) Товариства не змінювався. В складі власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року обліковувався нерозподілений прибуток в сумі 264 567 тис. грн. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 276 753 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485. Вартість чистих активів Товариства, розмір його статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України). 5. Прибуток За результатами діяльності в 2013 році Товариство отримало прибуток в сумі 536 тис. грн. Доходи та витрати в 2013 році Товариство визнавало відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визнання витрат в періоді, що перевірявся, здійснювалося із дотриманням принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. 6. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю аудитором не встановлено. 7. Протягом звітного року значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) не здійснювались. 8. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом Товариства передбачена виключна компетенція загальних зборів на затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. На 31.12.2013 року принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджені, але знаходяться на етапі розробки. Штатним розкладом Товариства, який діяв на 31.12.2013 року, не передбачено посаду внутрішнього аудитора. В 2013 році проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала наявна Ревізійна комісія. 9. Аудит включав виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо що фінансова звітність не містить ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 10. Товариство є емітентом акцій. Забезпечення таких цінних паперів чинним законодавством не передбачено. 11. Інформація за п.1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Протягом 2013 року дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента, не відбувалися. 12. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку. 13. Протягом 2013 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями та іншими борговими зобов’язаннями. 14. Товариство не здійснює професійної діяльності на фондовому ринку. Додатки: 1. Довідка про фінансовий стан ПАТ «Комбінат «Тепличний» на 31 грудня 2013 року. 2. Баланс (ф.№1) ПАТ «Комбінат «Тепличний» станом на 31 грудня 2013 року. 3. Звіт про фінансові результати (ф.№2) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2013 рік. 4. Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2013 рік. 5. Звіт про власний капітал (ф.№4) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2013 рік. 6. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2013 рік. Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп» (сертифікат серії А № 004340, дійсний до 29.09.2014 р.) ____________/М.Г. Карпенко / 04.04.2014 р. Адреса аудитора: м. Київ, вул. Березнева, 10.
ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» на 31 грудня 2013 р. № з/п Назва показника Значення показника Нормативне значення на 31.12.13 р. на 31.12.12 р. 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,57 3,40 0,25-0,5 2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 4,09 7,77 1,0-2,0 3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності) 0,95 0,95 0,25-0,5 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,05 0,06 0,5-1,0 5 Коефіцієнт рентабельності активів 0,002 0,002 Більше 0, збільшення Наведені коефіцієнти розраховані на підставі показників фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний»: балансів станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2012 року і звіту про фінансові результати за 2013 рік. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частку короткострокових зобов’язань Товариства, яке воно здатне погасити за першою вимогою кредиторів. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство здатне негайно погасити 57% своїх короткострокових зобов’язань. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує частку короткострокових зобов’язань Товариства, яку воно здатне погасити за рахунок оборотних активів за умови вчасного розрахунку дебіторів. Значення показника вище нормативного та свідчить про спроможність Товариства погасити короткострокові зобов’язання при мобілізації всіх своїх оборотних активів. Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить, що станом на 31 грудня 2013 року фінансово-господарська діяльність Товариства фінансувалася на 95 % за рахунок власних коштів. Показник коефіцієнту фінансової стійкості Товариства станом на 31 грудня 2013 року вищий за його нормативне значення. Коефіцієнт структури капіталу демонструє, що станом на 31 грудня 2013 року Товариству для сплати всіх зобов’язань вистачить 5% власного капіталу, а значить воно незалежне від залучених коштів. Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання всіх активів Товариства та свідчить про те, що в 2013 році на 1 гривню середньорічних активів Товариства припадає приблизно 0,2 копійки отриманого прибутку. Наведені показники ліквідності та фінансової стійкості свідчать про стабільний фінансовий стан Товариства, його незалежність від залучених коштів, достатність ліквідних активів для погашення короткострокових зобов’язань Товариства. Таким чином, фінансовий стан ПАТ «Комбінат «Тепличний» станом на 31.12.2013 року є задовільним. Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп» (сертифікат серії А № 004340, дійсний до 29.09.2014 р.) ____________/М.Г. Карпенко /
д/н
д/н