ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 18.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2013
Кворум зборів** 92.42
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про затвердження порядку проведення (в т.ч. голосування) та регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік. 6. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 10. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 11. Відкликання голови та членів наглядової ради Товариства. 12. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 13. Відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства. 14. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства. 15. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. 16. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства. 17. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» у 2012-2013 роках. 18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» протягом 2013 року. 19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.