ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 18.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Інформація про компанію Випуск фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» (надалі – Компанія) за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року був затверджений рішенням Керівництва Компанії від 25.02.2014 року. Компанія є публічним акціонерним товариством, яке зареєстроване і має постійне місце знаходження в Україні. Юридична та фактична адреса Компанії - смт. Калинівка, Броварського району, Київської області, вул. Теплична, 2. Компанія є виробником овочевої продукції. У 2013 році в Компанії працювало 781 співробітників. 2. Принципи підготовки фінансової звітності 2.1. Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Дана Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (UAH 000), крім випадків, де вказано інше. 2.2. Істотні положення облікової політики Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Компанією при підготовці фінансової звітності: 2.2.1. Перерахунок операцій в іноземній валюті Операції та залишки Операції в іноземній валюті первісно враховуються Компанією в її функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за спот-курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці включаються в звіт про прибутки і збитки. 2.2.2. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як вірогідне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди отриманої або такої, що підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням непрямих податків. Для визнання виручки також повинні виконуватися такі критерії: Продаж товарів Виручка від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. Надання послуг Виручка від надання послуг Компанією визнається у разі, якщо виконуються всі наступні умови: • сума виручки може бути достовірно оцінена; • існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством; • ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду може бути достовірно оцінена; • витрати, понесені при виконанні операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно оцінені. Дивіденди Дохід визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу. 2.2.3. Податки Фіксований сільськогосподарський податок Для сільськогосподарських підприємств згідно з законодавством України застосовується спрощена система оподаткування. Відповідно до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України сільськогосподарські підприємства, що займаються виробництвом, переробкою і продажем сільськогосподарської продукції можуть рєєструватися в якості платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), за умови, що обсяг продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва складає більше 75% валового доходу. Базою оподаткування ФСП є нормативна грошова оцінка 1 гектару сільськогосподарських угідь. ФСП виплачується замість податку на прибуток, земельного податку, збору за спеціальне використання води та збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Інші податки і збори сплачуються платниками ФСП у порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом України. Компанія є платником фіксованого сільськогосподарського податку з 01 .01.1999 року. Податок на додану вартість (ПДВ) Виручка, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: • ПДВ, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; • дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан. 2.2.4. Державні субсидії Відповідно до статті 209 Податкового кодексу України підприємства, які проводять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, можуть обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства. Державна субсидія у вигляді зменшення зобов’язань перед податковим органом по податку на додану вартість визнається Компанією на дату, коли Компанія отримує право на таке зменшення. 2.2.5. Основні засоби Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Компанія припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: • будівлі 20 років • споруди - 15 років • машини та обладнання - від 2 до 5 років • транспортні засоби - 5 років • інструменти, прилади та інвентар - 4 роки • інші основні засоби - 12 років Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються. Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Земля, на яку Компанія має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Компанії по її історичної собівартості. Знос на землю, на яку Компанія має право власності, не нараховується. 2.2.6. Нематеріальні активи Нематеріальні активи представляють собою вартість придбаного програмного забезпечення та прав на використання програмного забезпечення. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується лінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років Права на використання програмного забезпечення 1-10 років Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу. 2.2.7. Біологічні активи Компанія класифікує рослини овочевих культур в якості поточних біологічних активів. Біологічні активи обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, крім випадків, коли справедлива вартість не може бути визначена надійно. Справедлива вартість біологічних активів приймається на рівні їх собівартості коли з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація (розсада овочевих культур, висаджена безпосередньо перед завершенням звітного періоду). Якщо справедливу вартість не можна оцінити достовірно, біологічні активи обліковуються за первісною вартістю. Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої вартості біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включаються в звіт про прибутки та збитки за період, у якому він виникає. 2.2.8. Сільськогосподарська продукція Компанія класифікує зібрані овочі в якості сільськогосподарської продукції. Після збору врожаю сільськогосподарська продукція обліковується як готова продукція в складі запасів. Сільськогосподарська продукція відображається в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю за вирахуванням розрахункових витрат на продаж на час збору врожаю. Для сільськогосподарської продукції, зібраної протягом звітного періоду, різниця між собівартістю і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж на момент збору врожаю включена в звіті про сукупні доходи як прибуток / (збиток) від первісного визнання сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 2.2.9. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати за позиками містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені компанією в зв'язку з залученням позикових коштів. 2.2.10. Фінансові інструменти – первісне визнання та послідуюча оцінка i) Финансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу. Фінансові активи Компанії включають інвестиції в акції або частки інших підприємств, інвестиції в інші цінні папери, грошові кошти та короткострокові депозити, торгову та іншу дебіторську заборгованість, видані позики та інші суми до отримання. Послідуюча оцінка Послідуюча оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первісному визнанні до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Компанія не мала фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2013 р. і 31 грудня 2012 року. Позики та дебіторська заборгованість Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з встановленими або обумовленими виплатами, які не обертаються на активному ринку. Після первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу фінансових доходів у звіті про прибутки і збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню. Інвестиції, утримувані до погашення Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, коли Компанія твердо має намір і здатна утримувати їх до строку погашення. Після первісної оцінки інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних та інших витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається в звіт про прибутки або збитки як дохід від фінансування. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки в склад витрат по фінансуванню. Група не мала інвестицій, утримуваних до погашення, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2013 року і 31 грудня 2012 року. Фінансові активи, наявні для продажу Наявні для продажу фінансові інвестиції включають в себе дольові цінні папери. Цінні папери в цій категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати по них визнаються як інші сукупні доходи в складі резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання інвестиції. В періоді, в якому було припинено визнання таких фінансових активів, накопичені доходи або витрати визнаються у складі фінансового доходу (витрат). В періоді, коли інвестиція вважається знеціненою, накопичені витрати перекласифікуються з резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, та визнаються в якості витрат по фінансуванню. Відсотки, отримані в періоді утримання фінансових інвестицій, наявних для продажу, відображаються в якості процентних доходів за методом ефективної процентної ставки. ii) Зменшення корисності фінансових активів На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу, які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. Свідченням знецінення можуть бути відомості про те, що боржник або група боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або не здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або реорганізації іншого роду. Фінансові інвестиції, наявні для продажу У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню. У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а «тривалість» - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідоцтв знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. iii) Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою вартістю. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Фінансові зобов'язання первісно визнаються за амортизованою, за вирахуванням (у разі позик і кредитів) безпосередньо пов'язаних з ними витрат по угоді. Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити і позики. Подальша оцінка Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Припинення визнання Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, які суттєво відрізняються, такі зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансових вартостях визнається у звіті про прибутки або збитки. iv) Справедлива вартість фінансових інструментів Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових цін. Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі угод, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки. 2.2.11. Запаси Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію. Собівартість визначається за середньозваженим методом. 2.2.12. Зменшення корисності нефінансових активів На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на зменшення корисності, Компанія визначає оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки (ПГГП), - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу (ПГГП) за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання активу (ПГГП). Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, які в основному незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або ПГГП перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненим і списується до суми очікуваного відшкодування. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за мінусом витрат на продаж враховуються недавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності (включаючи знецінення запасів) визнаються у звіті про прибутки і збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу. На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, Компанія розраховує суму очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його суму очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, по якій даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки і збитки. 2.2.13. Грошові кошти і короткострокові депозити Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище. 2.2.14. Виплати працівникам Заробітна плата працівників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду, визнається як витрати в звіті про прибутки та збитки. Компанія зобов'язана здійснювати нарахування єдиного соціального внеску, що підлягає перерахуванню у Пенсійний фонд України. Внески Компанії до Пенсійного фонду України відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони нараховані. 2.2.15. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або фактичне), що виникло в результаті минулої події, відтік економічних вигод, який буде потрібно для погашення цього зобов'язання є ймовірним, і може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія очікує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати по нарахуванню резерву відображаються у звіті про прибутки і збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей є істотним, резерви дисконтуються за поточною ставкою, яка відображає ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування. 2.2.16. Прибуток на акцію Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що припадає на акціонерів Компанії, на середньозважену кількість акцій в обігу протягом періоду. 3. Істотні облікові судження, оціночні значення і припущення Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень і визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображенні в звітності сум виручки, витрат, активів і зобов'язань. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подібні припущення та оціночні значення. Оціночні значення на 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2013 р. відповідали оціночним значенням на ці ж дати, прийнятим згідно з ПСБО України (після коригувань з урахуванням відмінностей в обліковій політиці), за винятком таких статей, оціночні значення, щодо яких не були визначені по ПСБО України: - резерви сумнівних боргів; - резерви на забезпечення виплат персоналу; - фінансові активи, наявні для продажу. Оціночні значення, використані Компанією для представлення цих сум згідно МСФЗ, відображають умови на 31 грудня 2012 р. та 31 грудня 2013 р. Основні джерела невизначеності при розрахунку оціночних значень Найбільш значні області, що вимагають застосування оцінок і припущень керівництва, стосуються: - торгової та іншої дебіторської заборгованості; - оцінки товарно-матеріальних запасів; - строку корисного використання та ліквідаційної вартості основних засобів; - зменшення корисності активів. Торгова та інша дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається в звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузі та історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані зі змінами фінансового стану покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву сумнівних боргів. Оцінка товарно-матеріальних запасів На кожну звітну дату Компанія оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і старіння запасів і визначає резерв за застарілими запасами та запасами, що повільно обертаються. Зміни в оцінці можуть як позитивно, так і негативно вплинути на величину необхідного резерву за такими запасам. Строк корисного використання та ліквідаційна вартість основних засобів Об'єкти основних засобів, що належать Компанії, амортизуються з використанням лінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків керівництва Компанії щодо даних активів. Чинники, здатні вплинути на оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів, включають в себе: - зміни ступеню експлуатації активів; - зміни обслуговування активів; - зміна в законодавстві; та - непередбачені операційні обставини. Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також балансову та ліквідаційну вартість основних засобів. Керівництво Компанії періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити Компанії економічні вигоди. Зменшення корисності активів Балансова вартість активів Компанії переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність зменшення корисності таких активів. Якщо будь-які події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів не відшкодується для Компанії, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активів. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки грунтуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні й непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на зменшення корисності, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим у фінансової звітності. 4. Стандарти, які були опубліковані,але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фінансові інструменти» МСФЗ ( IFRS ) 9 в поточній редакції , що відображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по заміні МСФЗ ( IAS) 39 , застосовується щодо класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань , як вони визначені в МСФЗ ( IAS) 39 . Спочатку передбачалося , що стандарт набуде чинності для річних звітних періодів , що починаються 1 січня 2013 або після цієї дати , але в результаті випуску Поправок до МСФЗ ( IFRS ) 9 « Дата обов'язкового застосування МСФЗ ( IFRS ) 9 та перехідні вимоги до розкриття інформації » , опублікованих в грудні 2011 р. , дата обов'язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015 р. в ході наступних етапів Рада по МСФЗ розгляне облік хеджування і знецінення фінансових активів . Застосування першого етапу МСФЗ ( IFRS ) 9 буде мати вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Компанії , але не буде мати впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань. Остаточно Компанія оцінить вплив цього стандарту на суми , що розкриваються у фінансовій звітності в ув'язці з іншими етапами проекту після публікації остаточної редакції стандарту. «Інвестиційні компанії » ( Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 , МСФЗ ( IFRS ) 12 та МСФЗ (IAS) 27 ) Дані поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати , і передбачають виключення з вимог про консолідацію для компаній , які відповідають визначенню інвестиційної компанії згідно МСФЗ (IFRS) 10 . Передбачається , що дані поправки не вплинуть на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. Поправки до МСФЗ (IAS) 32 « Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань» У рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази «зараз володіє юридичним закріпленим правом на здійснення взаємозаліку ». Поправки також описують , як слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСФЗ ( IAS) 32 стосовно систем розрахунків (таких як системи єдиного клірингового центру ) , в рамках яких використовуються механізми неодночасно валових платежів . Поправки набувають чинності для річних звітних періодів , що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. Передбачається , що дані поправки не вплинуть на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. Інтерпретація IFRIC 21 « Обов'язкові платежі» Інтерпретація IFRIC 21 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. Передбачається , що Інтерпретація IFRIC 21 не буде мати вплив на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. Поправки до МСФЗ (IAS) 39 « Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування » Передбачається , що дані поправки не вплинуть на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. 5. Доходи та витрати 5.1 Доходи 2013 2012 Виручка -виручка від реалізації овочів 208848 198269 -виручкв від реалізації послуг 2133 2075 -виручка від реалізації товарів 508 480 Всього виручка 211 489 200 824 Інші операційні доходи Державні субсидії 7741 20 544 Доходи від первісного визнання сільськогосподарської продукції 11243 2 958 Інші операційні доходи 338 55 Всього інші операційні доходи 19322 23557 Інші фінансові доходи Отримані дивіденди 4591 1 001 Відсотки по депозиту та залишках на поточних рахунках в банках 3336 5 884 Всього інші фінансові доходи 7927 6885 Інші доходи Прибуток від продажу основних засобів 44 104 Всього інші доходи 44 104 Всього доходи 238782 231370 5.2 Собівартість 2013 2012 Витрати на енегроносії 97475 110866 Заробітна плата та соціальні внески 56094 53055 Амортизація необоротних активів 9940 7566 Сировина і матеріали 20317 6774 Послуги 12905 18991 Інші витрати 19 43 Всього 196750 197295 5.3 Адміністративні витрати 2013 2012 Заробітна плата та соціальні внески 11233 9144 Матеріальні витрати 642 646 Послуги 1976 1602 Амортизація необоротних активів 1215 797 Послуги зв’язку 132 65 Банківські послуги 56 376 Витрати на відрядження 235 11 Расходы на содержание офиса 389 379 Інші адміністративні витрати 5 277 Податки та збори 119 114 Всього 16002 13411 5.3 Витрати на збут 2013 2012 Заробітна плата та соціальні внески 2995 2747 Тара і тарні матеріали 6691 6733 Амортизація 2543 2345 Інші витрати на збут 418 446 Транспортні послуги 1882 1291 Природні втрати 693 625 Матеріальні витрати 995 624 Всього 16218 14811 5.4 Інші операційні витрати 2013 2012 Премії та інші заохочення працівникам 3165 3643 Утримання об’єктів соціально-культурного призначення 313 246 Сумнівні та безнадійні борги 0 32 Операційна курсова різниця 0 9 Штрафи, пені 5 5 Надання фінансової та шефської допомоги 627 849 Інші операційні витрати 88 70 Ліквідація теплиць та обладнання ц.№ 2 437 Лікарняні перших 5-и днів 767 ПДВ с/г 1734 Всього 7136 4854 5.5 Фінансові витрати 2013 2012 Відсотки за позиками 422 339 Всього 422 339 5.6 Інші витрати 2013 2012 Збиток від продажу фінансових інвестицій 0 44 Збитки від списання основних засобів 1718 30 Всього 1718 74 6. Основні засоби Земля Будинки та споруди Машини та обладнанння Транспортні засоби Інструменти прилади, інвентар Незаверше-не будівництво Інші основні засоби Всього Первісна вартість На 01/01/2012 48 013 98 009 93 411 9 700 540 2 163 2 847 254 683 Придбання 411 585 1947 31 057 432 34 432 Вибуття -1 -112 -200 -23 -336 Інші зміни -8 8 0 На 31/12/2012 48 013 98 419 93 892 11 447 532 33 220 3 256 288 779 Знос 0 На 01/01/2012 - 42 204 58 941 6 002 458 2 105 109 710 Нарахований знос 3 416 6 397 766 35 170 10 784 Вибуття -108 -192 -23 -323 На 31/12/2012 45 620 65 230 6 576 493 - 2 252 120 171 Залишкова вартість на 01/01/2012 48 013 55 805 34 470 3 698 82 2 163 742 144 973 Залишкова вартість на 31/12/2012 48 013 52 799 28 662 4 871 39 33 220 1 004 168 608 Первісна вартість На 01/01/2013 48 013 98419 93892 11447 532 33220 3256 288779 Придбання 66137 20870 2199 334 89540 Вибуття 101 5003 1499 840 21 64 7528 Інші зміни -16 16 -33220 -33220 На 31/12/2013 47912 159553 113247 12806 527 0 3526 337571 Знос 0 На 01/01/2013 - 45620 65230 6576 493 2252 120171 Нарахований знос 6077 7005 1091 23 216 14412 Вибуття 3840 1273 736 21 63 5933 На 31/12/2013 47857 70962 6931 495 - 2405 128650 Залишковавартість на 01/01/2013 48 013 52799 28662 4871 39 33220 1004 168608 Залишковавартість на 31/12/2013 47912 111696 42285 5875 32 0 1121 208921 7. Нематериальні активи Права користування програмним забезпеченням Всього Первісна вартість На 01/01/2013 38 38 Придбання нематеріальних активів 0 0 Вибуття нематеріальних активів 0 0 На 31/12/2013 38 38 Знос На 01/01/2013 17 17 Нарахований знос 3 3 Вибуття На 31/12/2013 20 20 Залишковавартість на 01/01/2013 21 21 Залишковавартість на 31/12/2013 18 18 У складі нематеріальних активів обліковуються права на використання програмного забезпечення 1С:Підприємство 8 та інше програмне забезпечення. 8. Запаси 31/12/2013 31/12/2012 Сировина та матеріали 4390 2812 Паливо 431 1306 Тара і тарні матеріали 1687 1910 Будівельні матеріали 15968 16461 Запасні частини 837 791 Матеріали сільськогосподарського призначення 8321 8940 Малоцінні та швидкозношувані предмети 139 203 Покупні полуфабрикати (продукти) 5 0 Всього запасів 31778 32423 9. Поточні біологічні активи 31/12/2013 31/12/2012 Кількість, тис. штук Вартість, тис. грн.. Кількість, тис. штук Вартість, тис. грн.. Рослини огірків 349,0 1852 448,8 2353 Рослини томатів 946,0 10196 820,0 5996 Бджолосім’ї 720 44 850 51 Всього 12092 8400 10. Торгова дебіторська заборгованість 31/12/2013 31/12/2012 Торгова дебіторська заборгованість (номінальна вартість) 1435 9977 Резерв під зменшення корисності (18) (21) Итого 1417 9956 Станом на 31 грудня 2013 р. торгова дебіторська заборгованість номінальною вартістю 18 тис. грн. (31 грудня 2012 р.: 21 тис. грн.) була знецінена. Зміни в резерві під зменшення корисності дебіторської заборгованості наведені нижче. Індивідуально знецінена дебіторська заборгованість Всього На 01/01/2013 21 21 Нарахування за рік 0 0 Списані суми (3) (3) Відновлення невикористаних сум - - На 31/12/2013 18 18 Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. торгова дебіторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії 11. Авансові платежі видані 31/12/2013 31/12/2012 Аванси видані (номінальна вартість) 404 5082 Резерв під зменшення корисності - - 404 5082 12. Податки до відшкодування та попередні оплати по податках 31/12/2013 31/12/2012 Податок на землю Податок з доходів фізичних осіб 917 323 917 323 13. Грошові кошти та їх еквіваленти 31/12/2013 31/12/2012 Грошові кошти в касі та на поточних рахунках в банках 868 2631 Депозитні рахунки 7404 38404 8272 43903 14. Статутний капітал Статутний капітал Підприємства становить 12 186 тис. грн. (48 743 488 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.). Статутних капітал сплачений повністю. Протягом 2013 року емісія акцій на Підприємстві не відбувалась, викупу власних акцій Підприємство не здійснювало. За підсумками 2011 та 2012 років дивіденди не оголошувались. Протягом 2013 року Компанією було виплачено 11 тис. грн. в погашення заборгованості по нарахованим дивідендам за попередні роки. 15. Торгова кредиторська заборгованість 31/12/2013 31/12/2012 Торгова кредиторська заборгованість 332 1730 332 1730 Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. торгова кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії 16. Короткострокові кредити банку На 31 грудня відсоткові кредити включали наступне: 2013 2012 Відсотковий кредит 0 5283 0 5283 17. Інші короткострокові зобов’язання 31/12/2013 31/12/2012 Заборгованість з оплати праці 3 669 3153 Відрахування на соціальне страхування 1 813 1666 Податки та обов’язкові збори 44 44 Заборгованість з виплати дивідендів учасникам 87 98 Заборгованість за придбані цінні папери Інша кредиторська заборгованість 1051 921 6664 5882 18. Резерви Резерв майбутніх виплат персоналу Всього На 01.01.2013 року 2835 2835 Нараховано протягом року 2133 2133 Використано 349 349 Списані невикористані суми На 31.12.2013 року 4619 4619 19. Розкриття інформації про зв’язані сторони Операції зі зв’язаними сторонами за 2013 рік включали: Надана безповоротна фінансова допомога Винагорода управлінському персоналу ТОВ «КТ-Сервіс» 166 - Ключовий управлінський персонал - 5895 Всього 166 5 895 ТОВ «КТ-Сервіс» була дочірньою компанією, в якій доля володіння ПАТ «Комбінат «Тепличний» складає 100%. Протягом 2013року ТОВ «КТ-Сервіс» була надана безповоротна фінансова допомога в сумі 166 тис. грн. Станом на 31 грудня 2013 року ключовий управлінський персонал складався з 14 керівників. Загальна сума винагороди управлінському персоналу за 2013 рік становила 5 895 тис. грн. Зазначена винагорода є короткостроковою. 20. Фактичні і потенційні зобов’язання Податкові ризики Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів не завжди є чіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розходжень у трактуванні законодавства не поодинокі. Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності з законодавством, що регулює її діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила усі необхідні податки. У зв’язку з викладеним, Компанія не нараховувала резерв на потенційні податкові зобов’язання. Юридичні питання В ході своєї діяльності протягом 2013 року Компанія не була об’єктом судових позовів та претензій. Таким чином, Компанія не формувала резерв під майбутні претензії третіх осіб. 21. Фінансові інструменти та управління ризиками Основні фінансові інструменти Компанії включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами. Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики. Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик. Ризик ліквідності Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості. Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів. Управління капіталом Компанія розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також Компанія може погашати заборгованість шляхом зовнішнього фінансування. Цілями Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування Компанії. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії та може коригувати свою політику і цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 22. Прибуток на акцію Суми базового прибутку на акцію розраховані шляхом ділення чистого прибутку за рік, що припадає на власників звичайних акцій Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу протягом року. 2013 рік 2012 рік Чистий прибуток за рік, тис. грн. 536 586 Середньозважена кількість акцій в обігу тис. штук 48 743 48 743 Базовий прибуток на акцію 0,011 0,012 23. Події після звітної дати Після звітної дати події, наслідки яких мали б вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2013 року, не відбувались. Голова правління __________________ Чернишенко В.І. Головний бухгалтер __________________ Веромейчикова В.М.

д/н

д/н

д/н