ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 199355 187494 0 0 199355 187494
будівлі та споруди 104796 97272 0 0 104796 97272
машини та обладнання 42206 37798 0 0 42206 37798
транспортні засоби 3300 2936 0 0 3300 2936
інші 49053 49488 0 0 49053 49488
2. Невиробничого призначення: 9566 9429 0 0 9429 9566
будівлі та споруди 6900 6582 0 0 6900 6582
машини та обладнання 79 52 0 0 79 52
транспортні засоби 2575 2790 0 0 2575 2790
інші 12 5 0 0 12 5
Усього 208921 196923 0 0 208921 196923
Опис Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2014 р. становив - 40,56% Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100% Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 308413 276753
Статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 296227 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 296227 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 264567 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 264567 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.