ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31450876
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Березнева, 10,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2663, 22.01.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп» про достовірність фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» станом на 31 грудня 2014 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України Нами, незалежним аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн груп» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31450876, місцезнаходження - м. Київ, вул. Березнева, 10, телефон 044 273 51 39; зареєстрована Дніпровською районною у м. Києві Державною Адміністрацією 21.06.2001 року за № 1 067 120 0000 004793; свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2663, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 22 січня 2005 р. № 102, чинне до 28 квітня 2016 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000065, реєстраційний номер свідоцтва 65, чинне до 28.04.2016 р.) проведена аудиторська перевірка фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» за період діяльності з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Комбінат «Тепличний» Код за ЄДРПОУ 05528361 Організаційно-правова форма підприємства Публічне акціонерне товариство Місцезнаходження 07443, Київська область, Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Теплична, 2 Телефон/факс (04594) 79-114 Державна реєстрація Зареєстровано Броварською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво № 13321050004000095 від 22.07.1997року Основний вид діяльності за КВЕД 01.13 Вирощування овочів у закритому грунті Банківські реквізити П/р 26005705861526 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 ДОГОВІР ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Реквізити договору на здійснення аудиторської перевірки Договір № 10/15 - У на виконання завдання з надання впевненості (аудиту) від 06.04.2015 року Тривалість перевірки З 06 квітня 2015 р. по 20 квітня 2015 р. (включно). Дата видачі висновку 20 квітня 2015 р. ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЕННОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Ми провели аудиторську перевірку попередньої фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний» (надалі – Товариство), складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, що включає: ? баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2014 року; ? звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2) за період з 01 січня по 31 грудня 2014 року; ? звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2014 рік; ? звіт про власний капітал (форма №4) за 2014 рік; ? примітки до річної фінансової звітності та опис важливих аспектів облікової політики. (далі – МСФЗ фінансова звітність, МСФЗ фінансові звіти), які додаються. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення МСФЗ фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; збереження фінансових документів та облікових даних. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Аудиторська перевірка здійснювалась згідно із Законами України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-ІV, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96-ВР, «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р. № 1775-ІІІ, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, Витягу з протоколу засідання Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів», іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів (в тому числі відповідно до вимог стандарту № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», стандарту № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», стандарту № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол №122 від 18 квітня 2003 р.) (далі – Міжнародні стандарти аудиту), а також з врахуванням Вимог до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360. Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки. ВИСНОВОК На нашу думку фінансова звітність Товариства справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за рік, що минув, на зазначену дату, рух грошових коштів та окремі аспекти діяльності Товариства відповідно до принципів, зазначених у пояснювальній примітці до цього фінансового звіту. Надана у звітах інформація відповідає дійсному стану Товариства та відображає реальний стан його активів, зобов’язань, та власного капіталу. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Згідно з вимогами до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, наводимо наступну інформацію: 1. Інформація щодо активів Товариства Активи Товариства, представлені у фінансовому звіті станом на кінець дня 31.12.2014 року, класифіковані і оцінені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Необоротні активи Нематеріальні активи, відображені у фінансовому звіті за залишковою вартістю у сумі 24 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів визначена у сумі 42 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Накопичена амортизація нематеріальних активів становить 18 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2014 року становила 196 923 тис. грн. (Первісна вартість – 332 025 тис. грн., нарахований знос – 135 102 тис. грн.). Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Фінансові інструменти, що обліковуються Товариством як довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2014 року оцінені Товариством в сумі 22 753 тис. грн. Фінансові інструменти оцінені в балансі Компанії за собівартістю придбання Всі операції з необоротними активами протягом перевіреного періоду відображені в обліку та звітності вчасно, повністю і достовірно, оформлені необхідними первинними документами. Оборотні активи Виробничі запаси представлено матеріальними цінностями, що необхідні для використання у господарській діяльності Товариства. Вартість виробничих запасів станом на 31.12.2014 року становила 26 490 тис. грн.. Поточні біологічні активи на дату балансу відображені на суму 4 903 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображає суму заборгованості покупців овочевої продукції відображену за оцінкою Товариства в сумі 21 573 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів становила 4 411 тис. грн., за виданими авансами – 11 748 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 року відображена в сумі 307 тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті – грошові кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах у національній валюті на кінець періоду, що перевіряється. Сума залишків грошових коштів підтверджується інформацією, отриманою з виписок по банківським рахункам Товариства та становить 35444 тис. грн. 2. Зобов’язання Оцінка розміру зобов’язань, які наводяться у фінансових звітах, проводиться Товариством відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Загальна сума поточних зобов’язань і забезпечень Товариства станом на 31.12.2014 р. складала 16 163 тис. грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 137 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 1 177 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 2 320 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 4 946 тис. грн.; - поточні зобов’язання за одержаними авансами – 1 671 тис. грн.; - поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 85 тис. грн.; - поточні забезпечення – 5 444 тис. грн.; - інші поточні зобов’язання – 383 тис. грн. В складі інших поточних зобов’язань обліковувалася суми утриманих з працівників коштів за виконавчими листами, суми утриманих з працівників профспілкових внесків, що підлягають перерахунку за призначенням. 3. Власний капітал Статутний капітал (фонд) ПАТ «Комбінат «Тепличний» зареєстрований в сумі 12 185 872 грн. (дванадцять мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні) та розділений на 48 743 488 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні. Статутний капітал Товариства сплачено повністю. Протягом періоду перевірки статутний капітал (фонд) Товариства не змінювався. В складі власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2014 року обліковувався нерозподілений прибуток в сумі 296 227 тис. грн. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 308 413 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства, розмір його статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства (ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України). 5. Прибуток За результатами діяльності в 2014 році Товариство отримало прибуток в сумі 31 660 тис. грн. Доходи та витрати в 2014 році Товариство визнавало відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визнання витрат в періоді, що перевірявся, здійснювалося із дотриманням принципу нарахування та відповідності доходів і витрат. 6. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю аудитором не встановлено. 7. Протягом звітного року значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) не здійснювались. 8. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом Товариства передбачена виключна компетенція загальних зборів на затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. На 31.12.2014 року принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджені, але знаходяться на етапі розробки. Штатним розкладом Товариства, який діяв на 31.12.2014 року, не передбачено посаду внутрішнього аудитора. В 2014 році проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала наявна Ревізійна комісія. 9. Аудит включав виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитори отримали достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо що фінансова звітність не містить ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Додатки: 1. Довідка про фінансовий стан ПАТ «Комбінат «Тепличний» на 31 грудня 2014 року. 2. Баланс (ф.№1) ПАТ «Комбінат «Тепличний» станом на 31 грудня 2014 року. 3. Звіт про фінансові результати (ф.№2) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2014 рік. 4. Звіт про рух грошових коштів (ф.№3) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2014 рік. 5. Звіт про власний капітал (ф.№4) ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2014 рік. 6. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний» за 2014 рік. Аудитор ____________________________________________________ В.В. Осадчий (сертифікат аудитора - № 006374 виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 185/3 від 13 грудня 2007 р.) Директор ___________________________________________________ М.Г. Карпенко (сертифікат аудитора: серія А № 004340, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 94 від 29 вересня 2000 р.) 20 квітня 2015 р. Адреса аудитора: м. Київ, вул. Березнева, 10.
ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН Публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» на 31 грудня 2014 р. № з/п Назва показника Значення показника Нормативне значення на 31.12.14 р. на 31.12.13 р. 1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2,19 0,57 0,25-0,5 2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 6,49 4,09 1,0-2,0 3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності) 0,95 0,95 0,25-0,5 4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,05 0,05 0,5-1,0 5 Коефіцієнт рентабельності активів 0,10 0,002 Більше 0, збільшення Наведені коефіцієнти розраховані на підставі показників фінансової звітності ПАТ «Комбінат «Тепличний»: балансів станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року і звіту про фінансові результати за 2014 рік. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частку короткострокових зобов’язань Товариства, яке воно здатне погасити за першою вимогою кредиторів. Станом на 31 грудня 2014 року Товариство здатне негайно погасити всі свої короткострокові зобов’язання. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує частку короткострокових зобов’язань Товариства, яку воно здатне погасити за рахунок оборотних активів за умови вчасного розрахунку дебіторів. Значення показника вище нормативного та свідчить про спроможність Товариства погасити всі короткострокові зобов’язання при мобілізації всіх своїх оборотних активів. Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить, що станом на 31 грудня 2014 року фінансово-господарська діяльність Товариства фінансувалася на 95 % за рахунок власних коштів. Показник коефіцієнту фінансової стійкості Товариства станом на 31 грудня 2014 року вищий за його нормативне значення. Коефіцієнт структури капіталу демонструє, що станом на 31 грудня 2014 року Товариству для сплати всіх зобов’язань вистачить 5% власного капіталу, а значить воно незалежне від залучених коштів. Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання всіх активів Товариства та свідчить про те, що в 2014 році на 1 гривню середньорічних активів Товариства припадає 10 копійок отриманого прибутку. Наведені показники ліквідності та фінансової стійкості свідчать про стабільний фінансовий стан Товариства, його незалежність від залучених коштів, достатність ліквідних активів для погашення короткострокових зобов’язань Товариства. Таким чином, фінансовий стан ПАТ «Комбінат «Тепличний» станом на 31.12.2014 року є задовільним. Аудитор _______________________________________________________ В.В. Осадчий (сертифікат аудитора - № 006374 виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 185/3 від 13 грудня 2007 р.) Директор ______________________________________________________ М.Г. Карпенко (сертифікат аудитора: серія А № 004340, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 94 від 29 вересня 2000 р.)
д/н
д/н