ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2014
Кворум зборів** 93.09
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Обрання лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік. 8. Затвердження рішень Наглядової ради за 2013 рік. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 10. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2013 року. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.