ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Інформація про компанію Випуск фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» (надалі – Компанія) за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року був затверджений рішенням Керівництва Компанії від 25.02.2014 року. Компанія є публічним акціонерним товариством, яке зареєстроване і має постійне місце знаходження в Україні. Юридична та фактична адреса Компанії - смт. Калинівка, Броварського району, Київської області, вул. Теплична, 2. Компанія є виробником овочевої продукції. У 2014 році в Компанії працювало 717 співробітників. 2. Принципи підготовки фінансової звітності 2.1. Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Дана Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (UAH 000), крім випадків, де вказано інше. 2.2. Істотні положення облікової політики Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Компанією при підготовці фінансової звітності: 2.2.1. Перерахунок операцій в іноземній валюті Операції та залишки Операції в іноземній валюті первісно враховуються Компанією в її функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за спот-курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці включаються в звіт про прибутки і збитки. 2.2.2. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як вірогідне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди отриманої або такої, що підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням непрямих податків. Для визнання виручки також повинні виконуватися такі критерії: Продаж товарів Виручка від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. Надання послуг Виручка від надання послуг Компанією визнається у разі, якщо виконуються всі наступні умови: • сума виручки може бути достовірно оцінена; • існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством; • ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду може бути достовірно оцінена; • витрати, понесені при виконанні операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно оцінені. Дивіденди Дохід визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу. 2.2.3. Податки Фіксований сільськогосподарський податок Для сільськогосподарських підприємств згідно з законодавством України застосовується спрощена система оподаткування. Відповідно до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України сільськогосподарські підприємства, що займаються виробництвом, переробкою і продажем сільськогосподарської продукції можуть рєєструватися в якості платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), за умови, що обсяг продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва складає більше 75% валового доходу. Базою оподаткування ФСП є нормативна грошова оцінка 1 гектару сільськогосподарських угідь. ФСП виплачується замість податку на прибуток, земельного податку, збору за спеціальне використання води та збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Інші податки і збори сплачуються платниками ФСП у порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом України. Компанія є платником фіксованого сільськогосподарського податку з 01 .01.1999 року. Податок на додану вартість (ПДВ) Виручка, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: • ПДВ, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; • дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан. 2.2.4. Державні субсидії Відповідно до статті 209 Податкового кодексу України підприємства, які проводять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, можуть обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства. Державна субсидія у вигляді зменшення зобов’язань перед податковим органом по податку на додану вартість визнається Компанією на дату, коли Компанія отримує право на таке зменшення. 2.2.5. Основні засоби Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Компанія припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: • будівлі 20 років • споруди - 15 років • машини та обладнання - від 2 до 5 років • транспортні засоби - 10 років • інструменти, прилади та інвентар - 4 роки • інші основні засоби - 12 років Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються. Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Земля, на яку Компанія має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Компанії по її історичної собівартості. Знос на землю, на яку Компанія має право власності, не нараховується. 2.2.6. Нематеріальні активи Нематеріальні активи представляють собою вартість придбаного програмного забезпечення та прав на використання програмного забезпечення. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується лінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років Права на використання програмного забезпечення 1-10 років Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу. 2.2.7. Біологічні активи Компанія класифікує рослини овочевих культур в якості поточних біологічних активів. Біологічні активи обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, крім випадків, коли справедлива вартість не може бути визначена надійно. Справедлива вартість біологічних активів приймається на рівні їх собівартості коли з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація (розсада овочевих культур, висаджена безпосередньо перед завершенням звітного періоду). Якщо справедливу вартість не можна оцінити достовірно, біологічні активи обліковуються за первісною вартістю. Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої вартості біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включаються в звіт про прибутки та збитки за період, у якому він виникає. 2.2.8. Сільськогосподарська продукція Компанія класифікує зібрані овочі в якості сільськогосподарської продукції. Після збору врожаю сільськогосподарська продукція обліковується як готова продукція в складі запасів. Сільськогосподарська продукція відображається в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю за вирахуванням розрахункових витрат на продаж на час збору врожаю. Для сільськогосподарської продукції, зібраної протягом звітного періоду, різниця між собівартістю і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж на момент збору врожаю включена в звіті про сукупні доходи як прибуток / (збиток) від первісного визнання сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 2.2.9. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати за позиками містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені компанією в зв'язку з залученням позикових коштів. 2.2.10. Фінансові інструменти – первісне визнання та послідуюча оцінка i) Финансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу. Фінансові активи Компанії включають інвестиції в акції або частки інших підприємств, інвестиції в інші цінні папери, грошові кошти та короткострокові депозити, торгову та іншу дебіторську заборгованість, видані позики та інші суми до отримання. Послідуюча оцінка Послідуюча оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первісному визнанні до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Компанія не мала фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2014 р. і 31 грудня 2013 року. Позики та дебіторська заборгованість Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з встановленими або обумовленими виплатами, які не обертаються на активному ринку. Після первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу фінансових доходів у звіті про прибутки і збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню. Інвестиції, утримувані до погашення Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, коли Компанія твердо має намір і здатна утримувати їх до строку погашення. Після первісної оцінки інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних та інших витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається в звіт про прибутки або збитки як дохід від фінансування. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки в склад витрат по фінансуванню. Група не мала інвестицій, утримуваних до погашення, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2014 року і 31 грудня 2013 року. Фінансові активи, наявні для продажу Наявні для продажу фінансові інвестиції включають в себе дольові цінні папери. Цінні папери в цій категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати по них визнаються як інші сукупні доходи в складі резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання інвестиції. В періоді, в якому було припинено визнання таких фінансових активів, накопичені доходи або витрати визнаються у складі фінансового доходу (витрат). В періоді, коли інвестиція вважається знеціненою, накопичені витрати перекласифікуються з резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, та визнаються в якості витрат по фінансуванню. Відсотки, отримані в періоді утримання фінансових інвестицій, наявних для продажу, відображаються в якості процентних доходів за методом ефективної процентної ставки. ii) Зменшення корисності фінансових активів На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу, які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. Свідченням знецінення можуть бути відомості про те, що боржник або група боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або не здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або реорганізації іншого роду. Фінансові інвестиції, наявні для продажу У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню. У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а «тривалість» - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідоцтв знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. iii) Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою вартістю. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Фінансові зобов'язання первісно визнаються за амортизованою, за вирахуванням (у разі позик і кредитів) безпосередньо пов'язаних з ними витрат по угоді. Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити і позики. Подальша оцінка Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Припинення визнання Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, які суттєво відрізняються, такі зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансових вартостях визнається у звіті про прибутки або збитки. iv) Справедлива вартість фінансових інструментів Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових цін. Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі угод, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки. 2.2.11. Запаси Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію. Собівартість визначається за середньозваженим методом. 2.2.12. Зменшення корисності нефінансових активів На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на зменшення корисності, Компанія визначає оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки (ПГГП), - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу (ПГГП) за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання активу (ПГГП). Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, які в основному незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або ПГГП перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненим і списується до суми очікуваного відшкодування. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за мінусом витрат на продаж враховуються недавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності (включаючи знецінення запасів) визнаються у звіті про прибутки і збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу. На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, Компанія розраховує суму очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його суму очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, по якій даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки і збитки. 2.2.13. Грошові кошти і короткострокові депозити Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище. 2.2.14. Виплати працівникам Заробітна плата працівників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду, визнається як витрати в звіті про прибутки та збитки. Компанія зобов'язана здійснювати нарахування єдиного соціального внеску, що підлягає перерахуванню до Державного Бюджету України. Внески Компанії до Державного Бюджету України відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони нараховані. 2.2.15. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або фактичне), що виникло в результаті минулої події, відтік економічних вигод, який буде потрібно для погашення цього зобов'язання є ймовірним, і може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія очікує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати по нарахуванню резерву відображаються у звіті про прибутки і збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей є істотним, резерви дисконтуються за поточною ставкою, яка відображає ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування. 2.2.16. Прибуток на акцію Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що припадає на акціонерів Компанії, на середньозважену кількість акцій в обігу протягом періоду. 3. Істотні облікові судження, оціночні значення і припущення Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень і визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображенні в звітності сум виручки, витрат, активів і зобов'язань. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подібні припущення та оціночні значення. Основні джерела невизначеності при розрахунку оціночних значень Найбільш значні області, що вимагають застосування оцінок і припущень керівництва, стосуються: - торгової та іншої дебіторської заборгованості; - оцінки товарно-матеріальних запасів; - строку корисного використання та ліквідаційної вартості основних засобів; - нарахування резервів майбутніх виплат; - зменшення корисності активів. Торгова та інша дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається в звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузі та історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані зі змінами фінансового стану покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву сумнівних боргів. Оцінка товарно-матеріальних запасів На кожну звітну дату Компанія оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і старіння запасів і визначає резерв за застарілими запасами та запасами, що повільно обертаються. Зміни в оцінці можуть як позитивно, так і негативно вплинути на величину необхідного резерву за такими запасам. Строк корисного використання та ліквідаційна вартість основних засобів Об'єкти основних засобів, що належать Компанії, амортизуються з використанням лінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків керівництва Компанії щодо даних активів. Чинники, здатні вплинути на оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів, включають в себе: - зміни ступеню експлуатації активів; - зміни обслуговування активів; - зміна в законодавстві; та - непередбачені операційні обставини. Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також балансову та ліквідаційну вартість основних засобів. Керівництво Компанії періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити Компанії економічні вигоди. Зменшення корисності активів Балансова вартість активів Компанії переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність зменшення корисності таких активів. Якщо будь-які події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів не відшкодується для Компанії, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активів. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки грунтуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні й непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на зменшення корисності, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим у фінансової звітності. 4. Стандарти, які були опубліковані,але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фінансові інструменти» В липні 2014 року Рада з МСФЗ видала остаточну редакцію МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту по фінансовим інструментам та заміняє МСФЗ ( IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ ( IFRS ) 9. Стандарт вводить нові вимоги стосовно класифікації та оцінки, втрати корисності та обліку хеджування. МСФЗ ( IFRS ) 9 вступає в силу у відношенні річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року чи після цієї дати. При цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов’язковим. Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ ( IFRS ) 9 (2009р., 2010р. та 2013 р.) допускає ться, якщо дата первісного застосування припадає на період до 1 лютого 2015 року. Застосування МСФЗ ( IFRS ) 9 буде мати вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Компанії , але не буде мати впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань. МСФЗ ( IFRS ) 14 «Рахунки відстрочених тарифних різниць » МСФЗ ( IFRS ) 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики по відношенню до залишків відстрочених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, які застосовують МСФЗ ( IFRS ) 14, повинні відобразити рахунки відстрочених тарифних різниць окремими рядками у звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках – окремими рядками у звіті про прибутки та збитки та в іншому сукупному доході. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов’язаних з ним ризиків, а також впливу такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ ( IFRS ) 14 вступає в силу у відношенні до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Так як Компанія вже подає звітність за МСФЗ, даний стандарт не буде застосовуватись при підготовці її фінансової звітності. Поправки до МСФЗ (IAS) 19 « Пенсійні програми з встановленими виплатами: Внески працівників» МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб організація враховувала внески працівників або третіх сторін під час обліку пенсійних програм з встановленими виплатами. Якщо внески пов’язані з послугами, їх відносять на періоди надання послуг як від’ємна винагорода. Поправки роз’яснюють, що якщо сума внесків не залежить від стажу роботи, організація має право визнавати такі внески як зменшення вартості послуг в тому періоді, в якому надані відповідні послуги. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів , що починаються 1 липня 2014 або після цієї дати. Компанія не очікує, що зазначені поправки будуть застосовуватися при складанні фінансової звітності, так як Компанія не бере участі у пенсійних програмах з встановленими виплатами. «Щорічні вдосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.» Ці поправки вступають в дію з 1 липня 2014 року та вірогідно не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії. Документ включає в себе наступні поправки: Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 « Платежі на основі акцій » Зазначена поправка застосовується перспективно та роз’яснює різні питання, пов’язані з визначенням умов досягнення результатів і умов періоду надання послуг, які є умовами наділення правами. Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 « Об’єднання бізнесу » Зазначена поправка застосовується перспективно та роз’яснює, що всі угоди про умовні винагороди, які класифіковані як зобов’язання (або активи), що обумовлені об’єднанням бізнесу, повинні в послідуючому оцінюватись по справедливій вартості через прибуток або збиток незалежно від їх відношення до сфери застосування МСФЗ ( IFRS ) 9. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 « Основні засоби » та МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» Поправки застосовується ретроспективно та роз’яснюють в рамках МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, що актив може переоцінюватись на основі даних, що підлягають спостереженню, відносно його валової або чистої балансової вартості.. Крім того, роз’яснюється, що накопичена амортизація є різницею між валовою та балансовою вартістю актива. Поправка до МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язаних осіб» Поправка застосовується ретроспективно та роз’яснює, що управляюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського персоналу) є пов’язаною стороною і до неї застосовуються вимоги щодо розкриття інформації про пов’язаних осіб. Крім того, організація, що користується послугами управляючої компанії, зобов’язана розкривати інформацію про витрати, понесені у зв’язку з придбанням послуг управління. «Щорічні вдосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.» Ці поправки вступають в дію з 1 липня 2014 року та вірогідно не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії. Документ включає в себе наступні поправки: Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 « Об’єднання бізнесу » Поправка застосовується перспективно та роз’яснює наступні виключення із сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3: - до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не відносяться всі угоди про спільне підприємництво, а не тільки спільні підприємства; - - зазначене виключення застосовується виключно по відношенню до обліку в фінансовій звітності самої угоди про спільне підприємництво. Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 « Оцінка справедливої вартості » Поправка застосовується перспективно та роз’яснює, що виключення для портфеля в МСФЗ (IFRS) 13 може застосовуватись не тільки у відношенні фінансових активів та фінансових зобов’язань, а також по відношенню до інших договорів, які потрапляють у сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9. Поправка до МСФЗ (IAS) 40 « Інвестиційна нерухомість » Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 розмежовує інвестиційну нерухомість та нерухомість, яку займає власник (основні засоби). Поправка застосовується перспективно та роз’яснює, що для визначення того, чим є операція (придбанням активу або об’єднанням бізнесу) застосовується МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка по договорам з клієнтами » МСФЗ (IFRS) 15 був виданий у травні 2014 року та передбачає нову модель, що включає 5 етапів, яка буде застосовуватись по відношенню до виручки по договорам з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається по сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів чи послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки та визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується по відношенню до всіх організацій та замінить собою всі діючі вимоги до визнання виручки згідно МСФЗ. Стандарт застосовується по відношенню до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 року чи після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з застосуванням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. Компанія оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 та планує застосувати новий стандарт на відповідну дату введення в дію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 « Спільна діяльність » - «Облік придбання часток в спільних операціях» Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій обліковував придбання частки участі в спільній операції, діяльність якої представляє собою бізнес, згідно відповідних принципів МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об’єднання бізнесу. Поправки також роз’яснюють, що долі участі в спільній операції, якими володіли раніше, не переоцінюються при придбанні додаткової долі участі в тій самій спільній операції, якщо спільний контроль зберігається. Поправки застосовуються як по відношенню до придбання первісної частки участі у спільній операції, так і по відношенню до придбання додаткових часток в тій самій спільній операції та вступають в дію на перспективній основі по відношенню до річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року. Очікується, що поправки не будуть мати вплив на фінансову звітність Компанії. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення дозволених методів амортизації » Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, про те, що виручка відображає структуру економічних вигід, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті метод, заснований на виручці, не може застосовуватись для амортизації основних засобів та може застосовуватись тільки у виключних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі по відношенню до річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Очікується, що поправки не будуть мати вплив на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не використовувала для своїх необоротних активів метод амортизації, заснований на виручці. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство: рослина, що плодоносить » Поправки вносять зміни до вимог до обліку біологічних активів, які відповідають визначенню рослин, що плодоносять. Відповідно до поправок такі біологічні активи більше не відносяться до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41. Замість цього до них застосовується МСФЗ (IAS) 16. Після первісного визнання рослини, що плодоносять будуть оцінюватись відповідно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичним витратам (до достигання) та з застосуванням моделі обліку по фактичним витратам або по переоціненій вартості (після достигання). Поправки також підтверджують, що продукція рослин, що плодоносять, як і раніше залишається в сфері застосування МСФЗ (IAS) 41 та повинна оцінюватись по справедливій вартості за мінусом витрат на продаж. По відношенню до державних субсидій, які відносяться до рослин, що плодоносять, буде застосовуватись МСФЗ (IAS) 20. Поправки застосовуються на ретроспективній основі по відношенню до річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Очікується, що поправки не будуть мати вплив на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія фактично використовує зазначений метод обліку рослин, що плодоносять. Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності » Поправки дозволяють організаціям використовувати метод дольової участі для обліку інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та залежні організації в окремій фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ та приймають рішення про перехід на метод дольової участі в своїй окремій фінансовій звітності, повинні застосовувати такі зміни ретроспективно. Поправи вступають в силу по відношенню до річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати. Передбачається , що дані поправки не вплинуть на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. 5. Доходи та витрати 5.1 Доходи 2014 2013 Виручка -виручка від реалізації овочів 265227 208848 -виручкв від реалізації послуг 2545 2133 -виручка від реалізації товарів 2246 508 Всього виручка 270018 211489 Інші операційні доходи Державні субсидії 22463 7741 Доходи від первісного визнання сільськогосподарської продукції 20018 11243 Інші операційні доходи 34 338 Всього інші операційні доходи 42515 19322 Інші фінансові доходи Отримані дивіденди 0 4591 Відсотки по депозиту та залишках на поточних рахунках в банках 3771 3336 Всього інші фінансові доходи 3771 7927 Інші доходи Прибуток від продажу основних засобів 375 44 Всього інші доходи 375 44 Всього доходи 317320 238782 5.2 Собівартість 2014 2013 Витрати на енегроносії 104534 97475 Заробітна плата та соціальні внески 65799 56094 Сировина і матеріали 37635 20317 Послуги 20761 12905 Амортизація необоротних активів 12765 9940 Інші витрати 722 19 Всього 242216 196750 5.3 Адміністративні витрати 2014 2013 Заробітна плата та соціальні внески 10720 11233 Послуги 1874 1976 Матеріальні витрати 739 642 Амортизація необоротних активів 527 1215 Витрати на утримання офісу 341 389 Страхування транспортних засобів 171 0 Податки та збори 155 119 Послуги зв’язку 79 132 Витрати на відрядження 37 235 Банківські послуги 22 56 Інші адміністративні витрати 95 5 Всього 14760 16002 5.3 Витрати на збут 2014 2013 Тара і тарні матеріали 8093 6691 Заробітна плата та соціальні внески 3260 2995 Транспортні послуги 2589 1882 Амортизація 1267 2543 Матеріальні витрати 1125 995 Природні втрати 1058 693 Інші витрати на збут 352 418 Всього 17744 16217 5.4 Інші операційні витрати 2014 2013 Премії та інші заохочення працівникам 3197 3165 Ліквідація теплиць та обладнання ц.№ 3,5,8 1264 437 Надання фінансової та шефської допомоги 761 627 Лікарняні перших 5-и днів 687 767 ПДВ с/г 636 1734 Утримання об’єктів соціального призначення 408 313 Сумнівні та безнадійні борги 8 0 Штрафи, пені 5 5 Інші операційні витрати 1 88 Всього 6967 7136 5.5 Фінансові витрати 2014 2013 Відсотки за позиками 2108 442 Всього 2108 422 5.6 Інші витрати 2014 2013 Збитки від списання основних засобів 1224 1718 Всього 1224 1718 6. Основні засоби Земля Будинки та споруди Машини та обладнанння Транспортні засоби Інструменти прилади, інвентар Незавершене будівництво Інші основні засоби Всього Первісна вартість На 01/01/2014 47912 159553 113247 12806 527 0 3526 337571 Придбання 201 2981 571 7 660 4420 Вибуття 5106 3087 1581 173 19 9966 Інші зміни На 31/12/2014 47912 154648 113141 11796 361 0 4167 332025 Знос 0 На 01/01/2014 - 47857 70962 6931 495 - 2405 128650 Нарахований знос - 6877 7009 430 17 - 220 14553 Вибуття 3941 2679 1291 173 - 17 8101 На 31/12/2014 50793 75292 6070 339 - 2608 135102 Залишковавартість на 01/01/2014 47912 111696 42285 5875 32 0 1121 208921 Залишковавартість на 31/12/2014 47912 103855 37849 5726 22 0 1559 196923 7. Нематериальні активи Права користування програмним забезпеченням Всього Первісна вартість На 01/01/2014 38 38 Придбання нематеріальних активів 11 11 Вибуття нематеріальних активів 8 8 На 31/12/2014 42 42 Знос На 01/01/2014 20 20 Нарахований знос 6 6 Вибуття 8 8 На 31/12/2014 18 18 Залишковавартість на 01/01/2014 18 18 Залишковавартість на 31/12/2014 24 24 У складі нематеріальних активів обліковуються права на використання програмного забезпечення 1С:Підприємство 8 та інше програмне забезпечення. 8. Запаси 31/12/2014 31/12/2013 Будівельні матеріали 14736 15968 Матеріали сільськогосподарського призначення 7738 8321 Тара і тарні матеріали 1416 1687 Сировина та матеріали 898 4390 Запасні частини 874 837 Паливо 698 431 Малоцінні та швидкозношувані предмети 118 139 Інші матеріали 12 5 Всього запасів 26490 31778 9. Поточні біологічні активи 31/12/2014 31/12/2013 Кількість, тис. штук Вартість, тис. грн.. Кількість, тис. штук Вартість, тис. грн.. Рослини огірків 252 320 349 1852 Рослини томатів 1022 4556 946 10196 Бджолосім’ї (шт.) 447 27 720 44 Всього 4903 12092 10. Торгова дебіторська заборгованість 31/12/2014 31/12/2013 Торгова дебіторська заборгованість (номінальна вартість) 21573 1435 Резерв під зменшення корисності (0) (18) Итого 21573 1417 Станом на 31 грудня 2013 р. торгова дебіторська заборгованість номінальною вартістю 18 тис. грн. була знецінена. Станом на 31 грудня 2014 року сумнівні борги відсутні. Зміни в резерві під зменшення корисності дебіторської заборгованості наведені нижче. Індивідуально знецінена дебіторська заборгованість Всього На 01/01/2014 18 18 Нарахування за рік 0 0 Списані суми (18) (18) Відновлення невикористаних сум - - На 31/12/2014 0 0 Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рр. торгова дебіторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії 11. Авансові платежі видані 31/12/2014 31/12/2013 Аванси видані (номінальна вартість) 11748 404 Резерв під зменшення корисності - - 11748 404 12. Податки до відшкодування та попередні оплати по податках 31/12/2014 31/12/2013 Податок з доходів фізичних осіб 0 917 0 917 13. Грошові кошти та їх еквіваленти 31/12/2014 31/12/2013 Грошові кошти в касі та на поточних рахунках в банках 12040 868 Депозитні рахунки 23404 7404 35444 8272 14. Статутний капітал Статутний капітал Підприємства становить 12 186 тис. грн. (48 743 488 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.). Статутних капітал сплачений повністю. Протягом 2014 року емісія акцій на Підприємстві не відбувалась, викупу власних акцій Підприємство не здійснювало. За підсумками 2013 та 2012 років дивіденди не оголошувались. Протягом 2014 року Компанією було виплачено 2 тис. грн. в погашення заборгованості по нарахованим дивідендам за попередні роки. 15. Торгова кредиторська заборгованість 31/12/2014 31/12/2013 Торгова кредиторська заборгованість 137 3332 137 3332 Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рр. торгова кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії 16. Інші короткострокові зобов’язання 31/12/2014 31/12/2013 Заборгованість з оплати праці 4946 3 669 Відрахування на соціальне страхування 2320 1 813 Податки та обов’язкові збори 1177 44 Заборгованість з виплати дивідендів учасникам 85 87 Інша кредиторська заборгованість 2054 1051 6664 6664 17. Резерви Резерв майбутніх виплат персоналу Всього На 01.01.2014 року 4619 4619 Нараховано протягом року 5024 5024 Використано 4199 4199 Списані невикористані суми - - На 31.12.2014 року 5444 5444 18. Розкриття інформації про зв’язані сторони Операції зі зв’язаними сторонами за 2014 рік включали: Надана безповоротна фінансова допомога Винагорода управлінському персоналу ТОВ «КТ-Сервіс» 22 - Ключовий управлінський персонал - 5903 Всього 22 5903 ТОВ «КТ-Сервіс» була дочірньою компанією, в якій доля володіння ПАТ «Комбінат «Тепличний» складала 100%. Протягом 2014 року ТОВ «КТ-Сервіс» була надана безповоротна фінансова допомога в сумі 22 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 року ключовий управлінський персонал складався з 14 керівників. Загальна сума винагороди управлінському персоналу за 2014 рік становила 5903 тис. грн. Зазначена винагорода є короткостроковою. 19. Фактичні і потенційні зобов’язання Податкові ризики Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів не завжди є чіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розходжень у трактуванні законодавства не поодинокі. Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності з законодавством, що регулює її діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила усі необхідні податки. У зв’язку з викладеним, Компанія не нараховувала резерв на потенційні податкові зобов’язання. Юридичні питання В ході своєї діяльності протягом 2014 року Компанія не була об’єктом судових позовів та претензій. Таким чином, Компанія не формувала резерв під майбутні претензії третіх осіб. 20. Фінансові інструменти та управління ризиками Основні фінансові інструменти Компанії включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами. Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики. Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик. Ризик ліквідності Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості. Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів. Управління капіталом Компанія розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також Компанія може погашати заборгованість шляхом зовнішнього фінансування. Цілями Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування Компанії. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії та може коригувати свою політику і цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 21. Прибуток на акцію Суми базового прибутку на акцію розраховані шляхом ділення чистого прибутку за рік, що припадає на власників звичайних акцій Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу протягом року. 2014 рік 2013 рік Чистий прибуток за рік, тис. грн. 31660 536 Середньозважена кількість акцій в обігу тис. штук 48743 48 743 Базовий прибуток на акцію 0.650 0,011 22. Події після звітної дати Після звітної дати події, наслідки яких мали б вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2014 року, не відбувались. Голова правління __________________ Чернишенко В.І. Головний бухгалтер __________________ Веромейчикова В.М.

д/н

д/н

д/н