ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
303311 262145
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 606 26303
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 39 79
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1133 1516
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 197611 ) ( 230012 )
Праці 3105 ( 48112 ) ( 45508 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 22673 ) ( 21340 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8596 ) ( 9572 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 620 ) ( 246 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 346 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 70 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 38 ) ( 581 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 793 ) ( 737 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1746 ) ( 2211 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 25450 -19918
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1219 169
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 3732 3257
дивідендів 3220 180 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 110 1040
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1339 ) ( 13384 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 70 ) ( 1080 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3832 -9998
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 45134 3368
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 45134 ) ( 8650 )
Сплату дивідендів 3355 ( 2 ) ( 11 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2108 ) ( 422 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2110 -5715
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 27172 -35631
Залишок коштів на початок року 3405 8272 43903
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 35444 8272

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Чернишенко В.І.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веромейчикова В.М.