ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 187494 177349 0 0 187494 177349
будівлі та споруди 97272 90831 0 0 97272 90831
машини та обладнання 37798 33878 0 0 37798 33878
транспортні засоби 2936 3355 0 0 2936 3355
земельні ділянки 47912 47912 0 0 47912 47912
інші 1576 1373 0 0 1576 1373
2. Невиробничого призначення: 9429 8723 0 0 8723 9429
будівлі та споруди 6582 6151 0 0 6582 6151
машини та обладнання 52 45 0 0 52 45
транспортні засоби 2790 2526 0 0 2790 2526
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 5 1 0 0 5 1
Усього 196923 186072 0 0 196923 186072
Опис Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2015 р. становив - 44,55% Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100% Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 394984 308413
Статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 382798 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 382798 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 296227 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 296227 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.