ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2015
Кворум зборів** 95.59
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження рішень Наглядової ради за 2014 рік. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 9. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2014 року. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.