ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
441209 303311
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 88353 606
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 58 39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 22 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 71233 1133
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 341496 ) ( 197611 )
Праці 3105 ( 56984 ) ( 48112 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 26233 ) ( 22673 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13899 ) ( 8596 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 891 ) ( 620 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 11742 ) ( 346 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 23674 ) ( 70 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 928 ) ( 38 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 930 ) ( 793 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 90641 ) ( 1746 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 46090 25450
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 661 1219
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 9200 3732
дивідендів 3220 4411 180
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 110
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2616 ) ( 1339 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 400 ) ( 70 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 11256 3832
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 35000 45134
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 35000 ) ( 45134 )
Сплату дивідендів 3355 ( 2 ) ( 2 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1273 ) ( 2108 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1275 -2110
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 56071 27172
Залишок коштів на початок року 3405 35444 8272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 91515 35444

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Чернишенко В.І.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Веромейчикова В.М.