ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Чернишенко Володимир Ілліч

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05528361
4. Місцезнаходження д/н, 07443, Київська область, Броварський, смт Калинівка, Теплична,2
5. Міжміський код, телефон та факс 04594 79115, 04594 79 114
6. Електронна поштова адреса teplichny@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

78(2584), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://teplichny.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)