ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Загальними зборами акціонерів Товариства 18.05.2011 р. Прийнято рішення щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з чим було змінено найменування Відкритого акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» на публічне акціонерне товариство «Комбінат «Тепличний» та затверджено Статут публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний». Державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Комбінат «Тепличний» здійснено 07.06.2011 р., а також проведено державну реєстрацію Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ" Комбінат"Тепличний" складається з таких підрозділів: 9-цехів з яких 8 по вирощуванню огірків та томатів
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність працівників -648 особи Середня чисельність позаштатних працівників - 4 особи
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до обєднань підприємств і організацій.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Товариство не веде спільну діяльність з іншими Товариствами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика на підприємстві в 2016 році була визначена Наказом №1 від 03.01.2015 року. Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. В 2016 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2016 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основний вид діяльності - це вирощування овочів закритого грунту.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні пять років на підприємстві збудовано 8 автономних котелень на виробничих цехах. Здійснена реконструкція з розширення тепличного комплексу.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/н
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Компанія припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: • будівлі 20 років • споруди - 15 років • машини та обладнання - від 2 до 10 років • транспортні засоби - 10 років • інструменти, прилади та інвентар - 4 роки • інші основні засоби - 12 років Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються. Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Земля, на яку Компанія має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Компанії по її історичної собівартості. Знос на землю, на яку Компанія має право власності, не нараховується.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Зростання курсу валюти,інфляція,підвищення вартості енергоносіїв.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Сплачені штрафи в розмірі 2,4тис. грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство фінансується за рахунок власних коштів, а в зимовий період- за рахунок короткострокових кредитів банків.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Станом на 31.12.2016р. Укладених та не виконаних договорів немає
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Збільшення обсягу продукції.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослідженнями та розробками Товариство не займається.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ щодо Товариства не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. teplichny@gmail.com