ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 177349 174888 0 0 177349 174888
будівлі та споруди 90831 84633 0 0 90831 84633
машини та обладнання 33878 34034 0 0 33878 34034
транспортні засоби 3355 4458 0 0 3355 4458
земельні ділянки 47912 47912 0 0 47912 47912
інші 1373 3851 0 0 1373 3851
2. Невиробничого призначення: 8723 10238 0 0 10238 8723
будівлі та споруди 6151 6375 0 0 6151 6375
машини та обладнання 45 160 0 0 45 160
транспортні засоби 2526 3553 0 0 2526 3553
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 1 150 0 0 1 150
Усього 186072 185126 0 0 186072 185126
Опис Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2016 р. становив - 46,58% Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100% Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 418348 394984
Статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12186 12186
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 406162 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 406162 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 382798 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 382798 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.