ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 99.59
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження рішень Наглядової ради за 2015 рік. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством в 2016 році. 9. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2015 року. 10. Відкликання (припинення повноважень) Голови Правління 11. Обрання Голови Правління затвердження умов трудового договору, (контракту) що укладатиметься з Головою Правління,встановлення розміру винагороди який визначається умовами договору (контракту) 12. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 14. Відкликання (припинення повноважень) членів ревізійної комісії Товариства. 15. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. 16. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, (контрактів) що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.(контрактів) з ними. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.