ПрАТ "Комбінат "Тепличний"

Код за ЄДРПОУ: 05528361
Телефон: (04594)79-115
e-mail: tischenko@i.ua
Юридична адреса: 07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
 

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Інформація про компанію. Випуск фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» (надалі – Компанія) за рік, що закінчився 31 грудня 2016року був затверджений рішенням Керівництва Компанії від 22.02.2016 року. Компанія є публічним акціонерним товариством, яке зареєстроване і має постійне місце знаходження в Україні. Юридична та фактична адреса Компанії - смт. Калинівка, Броварського району, Київської області, вул. Теплична, 2. Компанія є виробником овочевої продукції. У 2016 році в Компанії працювало 648 співробітників. 2. Принципи підготовки фінансової звітності 2.1. Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Дана Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (UAH 000), крім випадків, де вказано інше. 2.2. Істотні положення облікової політики Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Компанією при підготовці фінансової звітності: 2.2.1. Перерахунок операцій в іноземній валюті Операції та залишки Операції в іноземній валюті первісно враховуються Компанією в її функціональній валюті за курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за спот-курсом функціональної валюти, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці включаються в звіт про прибутки і збитки. 2.2.2. Визнання виручки Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як вірогідне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди отриманої або такої, що підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням непрямих податків. Для визнання виручки також повинні виконуватися такі критерії: Продаж товарів Виручка від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. Надання послуг Виручка від надання послуг Компанією визнається у разі, якщо виконуються всі наступні умови: • сума виручки може бути достовірно оцінена; • існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, будуть отримані підприємством; • ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду може бути достовірно оцінена; • витрати, понесені при виконанні операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно оцінені. Дивіденди Дохід визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу. 2.2.3. Податки Єдиний податок Для сільськогосподарських підприємств згідно з законодавством України застосовується спрощена система оподаткування. Відповідно до Податкового кодексу України сільськогосподарські підприємства, що займаються виробництвом, переробкою і продажем сільськогосподарської продукції можуть рєєструватися в якості платників єдиного податку групи 4 (в 2014 році - фіксованого сільськогосподарського податку) , за умови, що обсяг продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва складає більше 75% валового доходу. Базою оподаткування єдиним податком є нормативна грошова оцінка 1 гектару сільськогосподарських угідь. ФСП виплачується замість податку на прибуток, земельного податку, збору за спеціальне використання води та збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Інші податки і збори сплачуються платниками єдиного податку 4 групи у порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом України. Компанія є платником єдиного податку (фіксованого сільськогосподарського податку) з 01 .01.1999 року. Податок на додану вартість (ПДВ) Виручка, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли: • ПДВ, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; • дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан. 2.2.4. Основні засоби Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Компанія припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: • будівлі 20 років • споруди - 15 років • машини та обладнання - від 2 до 10 років • транспортні засоби - 10 років • інструменти, прилади та інвентар - 4 роки • інші основні засоби - 12 років Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються. Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується. Земля, на яку Компанія має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Компанії по її історичної собівартості. Знос на землю, на яку Компанія має право власності, не нараховується. 2.2.5. Нематеріальні активи Нематеріальні активи представляють собою вартість придбаного програмного забезпечення та прав на використання програмного забезпечення. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років Права на використання програмного забезпечення 1-10 років Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу. 2.2.6. Біологічні активи Компанія класифікує рослини овочевих культур в якості поточних біологічних активів. Біологічні активи обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, крім випадків, коли справедлива вартість не може бути визначена надійно. Справедлива вартість біологічних активів приймається на рівні їх собівартості коли з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація (розсада овочевих культур, висаджена безпосередньо перед завершенням звітного періоду). Якщо справедливу вартість не можна оцінити достовірно, біологічні активи обліковуються за первісною вартістю. Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої вартості біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включаються в звіт про прибутки та збитки за період, у якому він виникає. 2.2.7. Сільськогосподарська продукція Компанія класифікує зібрані овочі в якості сільськогосподарської продукції. Після збору врожаю сільськогосподарська продукція обліковується як готова продукція в складі запасів. Сільськогосподарська продукція відображається в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю за вирахуванням розрахункових витрат на продаж на час збору врожаю. Для сільськогосподарської продукції, зібраної протягом звітного періоду, різниця між собівартістю і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж на момент збору врожаю включена в звіті про сукупні доходи як прибуток / (збиток) від первісного визнання сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю. 2.2.8. Витрати на позики Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати за позиками містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені компанією в зв'язку з залученням позикових коштів. 2.2.9. Фінансові інструменти – первісне визнання та послідуюча оцінка i) Финансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу. Фінансові активи Компанії включають інвестиції в акції або частки інших підприємств, інвестиції в інші цінні папери, грошові кошти та короткострокові депозити, торгову та іншу дебіторську заборгованість, видані позики та інші суми до отримання. Послідуюча оцінка Послідуюча оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первісному визнанні до категорії переоцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування або витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Компанія не мала фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2015 р. і 31 грудня 2014 року. Позики та дебіторська заборгованість Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з встановленими або обумовленими виплатами, які не обертаються на активному ринку. Після первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу фінансових доходів у звіті про прибутки і збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки у складі витрат по фінансуванню. Інвестиції, утримувані до погашення Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, коли Компанія твердо має намір і здатна утримувати їх до строку погашення. Після первісної оцінки інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних та інших витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається в звіт про прибутки або збитки як дохід від фінансування. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибутки і збитки в склад витрат по фінансуванню. Група не мала інвестицій, утримуваних до погашення, протягом звітних періодів, що закінчилися 31 грудня 2015 року і 31 грудня 2014 року. Фінансові активи, наявні для продажу Наявні для продажу фінансові інвестиції включають в себе дольові цінні папери. Цінні папери в цій категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати по них визнаються як інші сукупні доходи в складі резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання інвестиції. В періоді, в якому було припинено визнання таких фінансових активів, накопичені доходи або витрати визнаються у складі фінансового доходу (витрат). В періоді, коли інвестиція вважається знеціненою, накопичені витрати перекласифікуються з резерву переоцінки фінансових інструментів, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, та визнаються в якості витрат по фінансуванню. Відсотки, отримані в періоді утримання фінансових інвестицій, наявних для продажу, відображаються в якості процентних доходів за методом ефективної процентної ставки. ii) Зменшення корисності фінансових активів На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного визнання активу, які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. Свідченням знецінення можуть бути відомості про те, що боржник або група боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або не здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також ймовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або реорганізації іншого роду. Фінансові інвестиції, наявні для продажу У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню. У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. «Значущість» оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а «тривалість» - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідоцтв знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. iii) Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою вартістю. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Фінансові зобов'язання первісно визнаються за амортизованою, за вирахуванням (у разі позик і кредитів) безпосередньо пов'язаних з ними витрат по угоді. Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, банківські овердрафти, кредити і позики. Подальша оцінка Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. Припинення визнання Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, які суттєво відрізняються, такі зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансових вартостях визнається у звіті про прибутки або збитки. iv) Справедлива вартість фінансових інструментів Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових цін. Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі угод, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки. 2.2.10. Запаси Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію. Собівартість визначається за середньозваженим методом. 2.2.11. Зменшення корисності нефінансових активів На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на зменшення корисності, Компанія визначає оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки (ПГГП), - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу (ПГГП) за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання активу (ПГГП). Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, які в основному незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або ПГГП перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненим і списується до суми очікуваного відшкодування. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за мінусом витрат на продаж враховуються недавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності (включаючи знецінення запасів) визнаються у звіті про прибутки і збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу. На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, Компанія розраховує суму очікуваного відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його суму очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, по якій даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки і збитки. 2.2.12. Грошові кошти і короткострокові депозити Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище. 2.2.13. Виплати працівникам Заробітна плата працівників, що відноситься до трудової діяльності поточного періоду, визнається як витрати в звіті про прибутки та збитки. Компанія зобов'язана здійснювати нарахування єдиного соціального внеску, що підлягає перерахуванню до Державного Бюджету України. Внески Компанії до Державного Бюджету України відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони нараховані. 2.2.14. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або фактичне), що виникло в результаті минулої події, відтік економічних вигод, який буде потрібно для погашення цього зобов'язання є ймовірним, і може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія очікує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати по нарахуванню резерву відображаються у звіті про прибутки і збитки за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей є істотним, резерви дисконтуються за поточною ставкою, яка відображає ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування. 2.2.15. Прибуток на акцію Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що припадає на акціонерів Компанії, на середньозважену кількість акцій в обігу протягом періоду. 3. Істотні облікові судження, оціночні значення і припущення Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень і визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображенні в звітності сум виручки, витрат, активів і зобов'язань. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подібні припущення та оціночні значення. Основні джерела невизначеності при розрахунку оціночних значень Найбільш значні області, що вимагають застосування оцінок і припущень керівництва, стосуються: - торгової та іншої дебіторської заборгованості; - оцінки товарно-матеріальних запасів; - строку корисного використання та ліквідаційної вартості основних засобів; - нарахування резервів майбутніх виплат; - зменшення корисності активів. Торгова та інша дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається в звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальні економічні умови, специфіку галузі та історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані зі змінами фінансового стану покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву сумнівних боргів. Оцінка товарно-матеріальних запасів На кожну звітну дату Компанія оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і старіння запасів і визначає резерв за застарілими запасами та запасами, що повільно обертаються. Зміни в оцінці можуть як позитивно, так і негативно вплинути на величину необхідного резерву за такими запасам. Строк корисного використання та ліквідаційна вартість основних засобів Об'єкти основних засобів, що належать Компанії, амортизуються з використанням лінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків керівництва Компанії щодо даних активів. Чинники, здатні вплинути на оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів, включають в себе: - зміни ступеню експлуатації активів; - зміни обслуговування активів; - зміна в законодавстві; та - непередбачені операційні обставини. Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також балансову та ліквідаційну вартість основних засобів. Керівництво Компанії періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити Компанії економічні вигоди. Зменшення корисності активів Балансова вартість активів Компанії переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність зменшення корисності таких активів. Якщо будь-які події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів не відшкодується для Компанії, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активів. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки грунтуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні й непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на зменшення корисності, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим у фінансової звітності. Судження щодо застосування МСБО 29 Оскільки відповідно офіційним даним Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18% , перед керівництвом Компанії виникло питання необхідності проведення перерахунку показників фінансової звітності Компанії згідно з МСБО 29 за 2016 рік. З метою прийняття відповідного рішення, керівництвом Компанії проаналізовано критерії, які характеризують показник гіперінфляції і передбачені у параграфі 3 МСБО 29, а саме: а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті; в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким; г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень. В той же час до уваги були прийняті додаткові характеристики, а саме фактор динаміки змін рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році – 12,4%. Така динаміка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій підставі, що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких інфляційних процесів. Також було враховано, що прогноз НБУ щодо інфляції на 2017 рік становить 9,1%, а на 2018 рік - 6%. Швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6 разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами. Крім цього, індекс заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким. Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням судження управлінського персоналу кожної компанії керівництво Товариства прийшло до висновку, що за показниками, наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією, тому перерахунок показників фінансової звітності Компанії згідно з МСБО 29 за 2016 рік не є доцільним. 4. Стандарти, які були опубліковані,але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти, які були прийняті, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Ці нові стандарти застосовуються вперше в 2017 році та пізніше. Характер і вплив кожного нового стандарту або інтерпретації описаний нижче: МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фінансові інструменти» В липні 2014 року Рада з МСФЗ видала остаточну редакцію МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту по фінансовим інструментам та заміняє МСФЗ ( IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ ( IFRS ) 9. Стандарт вводить нові вимоги стосовно класифікації та оцінки, втрати корисності та обліку хеджування. МСФЗ ( IFRS ) 9 вступає в силу у відношенні річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року чи після цієї дати. При цьому допускається дострокове застосування. Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, Товариством прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка по договорам з клієнтами » МСФЗ (IFRS) 15 був виданий у травні 2014 року та передбачає нову модель, що включає 5 етапів, яка буде застосовуватись по відношенню до виручки по договорам з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається по сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів чи послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки та визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується по відношенню до всіх організацій та замінить собою всі діючі вимоги до визнання виручки згідно МСФЗ. Стандарт застосовується по відношенню до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 року чи після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з застосуванням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 та планує застосувати новий стандарт на відповідну дату введення в дію. Очікується, що застосування МСФЗ 15 «Виручка» не буде мати впливу на фінансову звітність Товариства, так як принципи і методи розрахунку виручки Товариства за діючим МСБО 18 «Виручка» не відрізняються від відповідних принципів і правил, визначених новим стандартом. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда » Більшість договорів оренди на теперішній час класифікуються як операційна оренда, та, відповідно, ніякі активи на зобов’язання, що пов’язані з такою орендою не відображаються у балансах компаній, що приводить до суттєвого заниження активів і зобов’язань у фінансовій звітності. По оцінках Ради з МСФЗ більш як 85 відсотків зобов’язань по оренді не відображаються в балансах компаній і, таким чином, відсутність інформації у звіті про фінансовий стан приводить до того, що користувачі фінансової звітності отримують неповну та викривлену картину фінансового стану компанії. Новий МСФЗ (IFRS) 16, який був виданий у січні 2016 року, вирішує цю проблему та суттєвим чином змінює облік у орендарів для того, щоб всі договори оренди (за невеликим виключенням) відображались у звіті про фінансовий стан. Новий МСФЗ(IFRS) 16 є обов’язковим до застосування з 1 січня 2019 року, проте компанії можуть застосовувати його раніше цієї дати за умови, що новий МСФЗ(IFRS) 15 «Виручка» також буде застосовуватись. Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 та планує застосувати новий стандарт на відповідну дату введення в дію. 5. Доходи та витрати 5.1 Доходи 2016 2015 Виручка -виручка від реалізації овочів 338930 361095 -виручкв від реалізації послуг 5441 2453 -виручка від реалізації товарів 2453 3859 Всього виручка 346824 367407 Інші операційні доходи Державні субсидії /ПДВ с/г 11599 27137 Доходи від первісного визнання сільськогосподарської продукції 30481 71717 Інші операційні доходи 52 209 Всього інші операційні доходи 42132 99063 Інші фінансові доходи Відсотки по депозиту та залишках на поточних рахунках в банках 8695 9258 Всього інші фінансові доходи 8695 9258 Інші доходи Прибуток від продажу основних засобів 27 79 Всього інші доходи 27 79 Всього доходи 397678 475807 5.2 Собівартість 2016 2015 2014 Витрати на енергоносії 148607 137185 104534 Заробітна плата та соціальні внески 73597 70719 65799 Сировина і матеріали 51913 41652 37635 Амортизація необоротних активів 12672 12317 12765 Послуги 624 557 20761 Інші витрати 2361 1150 722 Всього 289774 263580 242216 5.3 Адміністративні витрати 2016 2015 2014 Заробітна плата та соціальні внески 13595 12481 10720 Послуги 2492 2395 1874 Матеріальні витрати 850 755 739 Амортизація необоротних активів 874 834 527 Витрати на утримання офісу 670 402 341 Страхування транспортних засобів 299 173 171 Податки та збори 342 216 155 Послуги зв’язку 108 108 79 Витрати на відрядження 126 66 37 Банківські послуги 17 19 22 Інші адміністративні витрати 477 1261 95 Всього 19850 18710 14760 5.4 Витрати на збут 2016 2015 2014 Тара і тарні матеріали 14756 16514 8093 Заробітна плата та соціальні внески 3284 3290 3260 Транспортні послуги 2314 2546 2589 Амортизація 1192 1185 1267 Матеріальні витрати 1996 1472 1125 Природні втрати 779 730 1058 Інші витрати на збут 950 376 352 Всього 25271 26113 17744 5.5 Інші операційні витрати 2016 2015 Премії та інші заохочення працівникам 4723 4094 Лікарняні перших 5-и днів та соціальні внески 1164 556 Пільги на харчування 922 1067 Утримання об’єктів соціального призначення 801 459 Надання фінансової та шефської допомоги 580 547 Сумнівні та безнадійні борги 401 1 Зарплата мобілізованих та донорів 344 0 Штрафи, пені 2 1 Ліквідація теплиць та обладнання ц.№ 3, котельні - 983 Відшкодування пільгових пенсій - 58 Всього 8937 7766 5.6 Фінансові витрати 2016 2015 2014 Відсотки за позиками 0 1273 2108 Всього 0 1273 2108 5.7 Інші витрати 2016 2015 Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій 0 70 Збитки від списання основних засобів 1 7 Всього 1 77 6. Основні засоби Земля Будинки та споруди Машини та обладнанння Транспортні засоби Інструменти прилади, інвентар Незавершене будівництво Інші основні засоби Всього Первісна вартість На 01/01/2016 47912 154672 116634 12533 361 0 4177 336289 Придбання 948 6937 3538 234 2617 14274 Вибуття 2522 765 9 35 3331 Інші зміни 18 (19) 1 38 38 На 31/12/2016 47912 155638 121030 15306 587 38 6759 347270 Знос 0 На 01/01/2016 - 57709 82692 6652 351 0 2813 150217 Нарахований знос - 6959 6667 1067 8 0 216 14917 Вибуття 2523 425 8 0 34 2990 На 31/12/2016 - 64668 86836 7294 351 0 2995 162144 Залишковавартість на 01/01/2016 47912 96982 33923 5881 10 0 1364 186072 Залишковавартість на 31/12/2016 47912 90970 34194 8012 236 38 3764 185126 7. Нематеріальні активи Права користування програмним забезпеченням Всього Первісна вартість На 01/01/2016 42 42 Придбання нематеріальних активів 13 13 Вибуття нематеріальних активів 11 11 На 31/12/2016 44 44 Знос На 01/01/2016 21 21 Нарахований знос 15 15 Вибуття 11 11 На 31/12/2016 25 25 Залишковавартість на 01/01/2016 21 21 Залишковавартість на 31/12/2016 19 19 У складі нематеріальних активів обліковуються права на використання програмного забезпечення 1С:Підприємство 8 та інше програмне забезпечення. 8. Запаси 31/12/2016 31/12/2015 Будівельні матеріали 15618 15230 Матеріали сільськогосподарського призначення 15214 11490 Тара і тарні матеріали 2952 1536 Сировина та матеріали 1746 1429 Запасні частини 1019 1073 Паливо 1103 779 Малоцінні та швидкозношувані предмети 250 202 Інші матеріали 19 28 Всього запасів 37921 31767 9. Поточні біологічні активи 31/12/2016 31/12/2015 Кількість, тис. штук Вартість, тис. грн.. Кількість, тис. штук Вартість, тис. грн.. Рослини огірків 252 3717 252 4488 Рослини томатів 1022 22860 1022 18759 Бджолосім’ї (шт.) 448 27 448 27 Всього 26604 23274 10. Торгова дебіторська заборгованість 31/12/2016 31/12/2015 Торгова дебіторська заборгованість (номінальна вартість) 52233 20085 Резерв під зменшення корисності (0) (0) Итого 52233 20085 Станом на 31 грудня 2016 року сумнівні борги відсутні. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. торгова дебіторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії 11. Авансові платежі видані 31/12/2016 31/12/2015 Аванси видані (номінальна вартість) 14109 20581 Резерв під зменшення корисності - - 14109 20581 12. Грошові кошти та їх еквіваленти 31/12/2016 31/12/2015 Грошові кошти в касі та на поточних рахунках в банках 25135 5701 Депозитні рахунки 60780 85814 85915 91515 13. Статутний капітал Статутний капітал Підприємства становить 12 186 тис. грн. (48 743 488 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.). Статутних капітал сплачений повністю. Протягом 2016 року емісія акцій на Підприємстві не відбувалась, викупу власних акцій Підприємство не здійснювало. За підсумками 2016 та 2015 років дивіденди не оголошувались. Протягом 2016 року Компанією було виплачено 2 тис. грн. в погашення заборгованості по нарахованим дивідендам за попередні роки. 14. Торгова кредиторська заборгованість 31/12/2016 31/12/2015 Торгова кредиторська заборгованість 27 99 27 99 Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. торгова кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії 15. Інші короткострокові зобов’язання 31/12/2016 31/12/2015 Заборгованість з оплати праці 6013 7089 Відрахування на соціальне страхування 1650 3009 Податки та обов’язкові збори 1706 1939 Заборгованість з виплати дивідендів учасникам 81 83 Аванси отримані 1485 1510 Інша кредиторська заборгованість 273 380 11208 14010 16. Резерви Резерв майбутніх виплат персоналу Всього На 01.01.2016 року 6702 6702 Нараховано протягом року 7797 7797 Використано 6130 6130 На 31.12.2016 року 8369 8369 17. Розкриття інформації про зв’язані сторони Станом на 31 грудня 2016 року ключовий управлінський персонал складався з 14 керівників. Загальна сума винагороди управлінському персоналу за 2016 рік становила 8309 тис. грн. Зазначена винагорода є короткостроковою. 18. Фактичні і потенційні зобов’язання Податкові ризики Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів не завжди є чіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розходжень у трактуванні законодавства не поодинокі. Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності з законодавством, що регулює її діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила усі необхідні податки. У зв’язку з викладеним, Компанія не нараховувала резерв на потенційні податкові зобов’язання. Юридичні питання В ході своєї діяльності протягом 2016 року Компанія не була об’єктом судових позовів та претензій. Таким чином, Компанія не формувала резерв під майбутні претензії третіх осіб. 19. Фінансові інструменти та управління ризиками Основні фінансові інструменти Компанії включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами. Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики. Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик. Ризик ліквідності Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості. Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів. Управління капіталом Компанія розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також Компанія може погашати заборгованість шляхом зовнішнього фінансування. Цілями Компанії при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування Компанії. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії та може коригувати свою політику і цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 20. Прибуток на акцію Суми базового прибутку на акцію розраховані шляхом ділення чистого прибутку за рік, що припадає на власників звичайних акцій Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу протягом року. 2016 рік 2015 рік Чистий прибуток за рік, тис. грн. 23364 86571 Середньозважена кількість акцій в обігу тис. штук 48743 48 743 Базовий прибуток на акцію 0,479 1,773 21. Події після звітної дати Після звітної дати події, наслідки яких мали б вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2016 року, не відбувались. Голова правління __________________ Чернишенко В.І. Головний бухгалтер __________________ Веромейчикова В.М.

д/н

д/н

д/н